• Hem
  • Utbildning
sida

Utbildning

För att hela länet ska kunna utvecklas och vara livskraftigt behövs välutbildad arbetskraft Gymnasieexamen är viktig för att stå stark på arbetsmarknaden.
Gymnasieprogram ska ge behörighet för högskola så att ungdomar har verklig valfrihet även efter fullgjord gymnasieutbildning. Förstärk stödresurserna så att alla elever får möjlighet att kunna plugga vidare. Lösningen är inte att sänka kraven när eleverna inte når upp till målen. Oavsett om man vill eller inte vill plugga vidare efter gymnasiet så är det inget val man ska behöva göra när man är 16 år gammal.

  • Vänsterpartiet anser att det behövs ett tydligare statligt ekonomiskt ansvarstagande för gymnasieskolan för en nationellt likvärdig skola.
  • Fortsätt utveckla gymnasiesamverkan i länet.
  • Satsningar på vuxenutbildning och folkhögskola
  • Öka anslag till forskning inom skolutveckling och lärande.
  • Vi skall verka för att region/kommun skall erbjuda praktikplatser för män att pröva på kvinnodominerade yrken och kvinnor mansdominerade yrken.
  • Region/kommun skall erbjuda studenter anställningar, där arbete och utbildning varvas, inom alla yrkesgrupper under utbildningstiden för att säkerställa framtida rekryteringar.
  • Sameskolan stärks genom fler riktade utbildningsplatser i samiska språket på lärarhögskolan
  • Vänsterpartiet vill ge ökat stöd till studieförbunden. Deras framtid får inte äventyras av sänkta kommunala anslag

Högre utbildning
Norrbotten har en struktur med låg befolkningstäthet, stora glesa områden och viktiga industricentra placerade på stora avstånd från viktig samhällsservice. Det kräver planering att få arbetskraft med den specialistkompetens som behövs runt om i länet. Luleå Tekniska Universitet ska kunna erbjuda utbildningar som ger förutsättningar att försörja länet med arbetskraft med rätt kompetens. Spetsforskning inom olika grenar bidrar till att utveckla länets konkurrensförmåga, både nationellt och internationellt. Ny teknik och nya medier skapar en stor efterfrågan och attraherar många studenter.

– Fler regionala satsningar liknande den decentraliserade Läkarutbildningen vid Sunderby Sjukhus och AT-tjänstgöringen på länets sjukhus, dessa bidrar till kompetensförsörjningen inom vården.
– Fortsätt satsa på den kreativa miljö som skapats vid Musikhögskolan inom områdena musik-media-ljud och upplevelseproduktion.
– Utveckla distansutbildning så att anställda i kommuner och företag kan erbjudas högre utbildning. Det ger även större möjligheter för vuxna att kombinera studier med arbete och familj.
– Slå vakt om en bredd i universitets utbud av utbildningar. Det är viktigt för en allsidig utveckling av länet att universitetet även innehåller samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt inriktade utbildningar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk