• Hem
  • Gruvnäring - Na...
sida

Gruvnäring – Naturresurser

Vi vill se långsiktig utveckling i gruvregionerna, inte exploatering under den begränsade tid gruvorna är i drift. När nya gruvor ska öppnas måste riksintressena miljö och rennäring vara prioriterat före andra intressen. En sammanvägning måste ske med andra näringar i området. Gruvnäringen måste använda sig av miljövänlig teknik och tillsammans med kommun, region och stat ta ansvar för det lokala och regionala samhällets utveckling.
För att Norrbotten ska kunna utvecklas krävs dessutom en större återbäring för uttaget av naturresurserna till region Norrbotten och kommunerna. Därför föreslår Vänsterpartiet en rejäl höjning av mineralavgiften, vi skulle gärna se en regressiv mineralavgift som går ut på att ju mer du förädlar desto lägre skulle avgiften kunna bli. Samhället ska ställa större krav på gruvföretagen att de tar ekonomiskt ansvar och ansvar för att miljön inte tar skada. Idag förekommer alltför stora utsläpp, även från de gruvor som läggs ner, av miljöfarliga ämnen som arsenik, bly, kadmium, koppar och zink. Effekterna kan bli betydande för växter och djur och omgivande miljöer. Ekonomisk vinning får inte gå före värnandet av våra ekosystem.  Det är rimligt att de bidrar till de samhällen de verkar i, och är med och betalar den nödvändiga utbyggnaden av infrastruktur. Samhället ska inte ensamt ha ansvaret att åtgärda bostadsbrist, dålig infrastruktur och avsaknad av arbetskraft som har rätt utbildning.
En ökad beskattning av gruvdrift och annan mineralbrytning skulle ge resurser till regionala gruvfonder. Pengar från dessa fonder skulle sedan kunna användas för infrastruktur-investeringar, som är nödvändiga för satsningar i andra näringar som kan ge arbetstillfällen när brytningsperioden är över.

Vänsterpartiet vill:

– Höj mineralavgiften till 10% och placera intäkterna från densamma i en gruvfond. Avgiften bör omfatta både koncessionsmineral (de mineraler Bergstaten beslutar om, t.ex. guld, järn och olja), och jordägarmineraler. (t.ex. kalksten).
– Skärp gruvföretagens ansvar för att återställa miljön efter gruvdrift.
– Förbjud den miljöfarliga uranbrytningen.
– Ingen gruvbrytning i eller i anslutning till naturreservat, nationalparker och natura 2000-områden

Dela den här sidan:

Kopiera länk