• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 9 februari 2022

Yrkanden till ärenden på  regionstyrelsen 9 feb 2022

9. Reviderad budget 2022

Yrkanden: bifall till eget V-förslag som kommer presenteras på regionfullmäktige 23 februari vilket avslogs av RS

10. Allmänmedicinska vårdplatser i primärvård (s biträdde)

Yrkanden: Första hand: Återremiss, och i andra hand: Avslag. Yrkandena avslogs RS.

11. Filialer och servicepunkter inom vårdval primärvård

Yrkanden: Bifall till utökat antal vilket blev RS beslut

29. Revisionsrapport Arbetsmiljö kopplat till covid-19

Här röstade v bifall på ett tilläggsyrkande från s som RS sedan biföll: ”att regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att skyndsamt ta fram en strategi för att säkerställa de brister som revisorerna uppmärksammat när det gäller arbetsmiljön i Region Norrbotten.”

32. Motion 5-2021 från (v) om redovisning av deltagande i screeningnärvaro som led i folkhälsoarbetet

Yrkanden: Bifall motionen

33. Motion 8-2021 från (v) om regional fysisk planering och bostadsförsörjningsplanering

Yrkanden: Bifall motionen

34. Motion 18-2021 från (v) om införande av sex timmars arbetsdag

Yrkanden: Bifall motionen

Samtliga tre motioner kommer upp på kommande regionfullmäktige

35. Åtgärder för att underlätta rekrytering av sjuksköterskor i primärvården

Yrkanden: återremiss vilket avslogs av RS. 

36. Öka förmågan att rekrytera och behålla tandläkare

Yrkanden: I första hand: Återremiss och i andra hand: Avslag. Båda yrkandena avslogs av RS.

Alla ärenden finns på Beslut i korthet – regionstyrelsen 9 februari – Region Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk