• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 28-29 oktober 2020

Under de två fullmäktigedagarna debatterades bl a Strategiska planen 2021-2023, Förändrad organisation inom Region Norrbotten samt ett stort antal motioner. Interpellationerna hanns inte med utan kommer upp på ett senare regionfullmäktige, troligtvis först nästa år!!.

Vänsterpartiet yrkade på att Strategiska planen skulle återremitteras och anpassas till Vänsterpartiets strategiska plan. Vänsterpartiet föreslog även bifall till ett eget förslag till Strategisk plan, med tillägg av följande punkter relaterade till ekonomiska effekter av förslaget:

  • Kollektivtrafik +50 Mkr.
  • Nej till minskning av kulturbudgeten.
  • Nej till extrapengar till de privata HC.
  • Ja till alla ansökningar om inrättande av filialer och servicepunkter.
  • Återställ vårdavgifterna.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att bereda frågan och ta fram en reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022 samt att genomföra en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget för kollektivtrafiken i Norrbotten kvarstår.

Förslag till ny driftorganisation debatterades efter att regionstyrelsen föreslagit fullmäktige besluta att fastställa en ny driftsorganisation. Förslaget sammanfattades på en bild (!!!) i beslutsunderlaget (det fanns också en bild till med exempel på hur olika verksamhetsområden inom Hälso- och sjukvården skulle kunna fördelas på respektive division) och att den nya organisationen skulle träda i kraft från och med 1 januari 2021.

Vänsterpartiet föreslog i första hand att ärendet återremitteras för en konsekvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter och personal. I andra hand föreslås avslag. Återremissyrkande vann gehör i en så kallad minoritetsåterremiss.

Båda ovanstående ärendena kommer således upp igen på regionfullmäktiges möte i slutet på november.

På mötet behandlades ett antal v-motioner. (De som avslogs eller ansågs besvarade reserverade sig v-gruppen emot till förmån för det egna yrkandet bifall på motionen):

Motion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens utveckling
Bilaga – Motion

Motionen avslogs

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten
Bilaga – Motion

Motionen ansågs besvarad

Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter
Bilaga – Motion

Motionen avslogs trots att även en m-ledamot yrkade bifall på motionen

Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten
Bilaga – Motion

Motionen ansågs besvarad

Motion 31-2019 om synliggörande och minimerande av regionens klimatavtryck
Bilaga – Motion

Motionen avslogs

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med regional utveckling
Bilaga – Motion

Regionstyrelsen föreslog att:

  1.  Anse att motionen är besvarad i den del som rör uppdelning av rådsarvode.
  2. Bifalla förslaget om utökad fast arvodering till ordförande i regionala utvecklingsnämnden samt uppdra åt regionstyrelsen att presentera förslag på av beslutet erforderliga ändringar i regler för arvode och ersättning till förtroendevalda.

V yrkade på att även första att-satsen med tydliggöranden i reglementen skulle göras men fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regionstyrelsen föreslog fullmäktige att bifalla motionens första och andra att-sats samt att avslå motionens tredje att-sats (som handlade om att utredningen skulle vara klar redan 2019 vilket inte var möjligt) vilöket blev fullmäktiges beslut. Känns bra att nya organisations- och ansvarsförhållanden utreds!

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor
Bilaga – Motion

Förslaget från regionstyrelsen var att anse motionen besvarad men i överläggningar lyckades v-ledamöter få fullmäktige att bifalla motionens första att-sats, om att redovisa vilka skillnader som finns och informera hur de kan förändras, men fullmäktige beslutade att avslå motionens andra att-sats (som handlade om att påbörja arbetet med åtgärder för att ta bort skillnaderna). Halv seger!

Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering
Bilaga – Motion

Motionen avslogs

Sedan tidigare fanns följande anmäld obesvarad v-interpellationer:

Interpellation 17-2020 om opioidöverdosmotgiftet Naloxon 

På mötet anmäldes följande nya v-interpellationer:

Interpellation 18-2020 om hjälpmedel till alla barn

Interpellation 19-2020 om regional naturresursavgift

Interpellation 20-2020 om offentliga webbplatser tillgängliga för alla

Interpellation 21-2020 om information om Covid-19 på nationella minoritetsspråk

Interpellation 22-2020 om AT-läkarnas rankning av länets sjukhus

Interpellation 23-2020 om vården för de som drabbats av Skellefteåsjukan

Inte någon av dessa interpellationer hanns dock med på mötet utan kommer upp på ett kommande regionfullmäktige, dvs först nästa år!!

På mötet lämnades följande ny v-motion in:

Motion 16-2020 Klimatnödläge råder – det är dags att erkänna det och handla därefter

Dela den här sidan:

Kopiera länk