• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 27 april 2022

https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Beslut-i-korthet/Nyhetsarkiv-Beslut-i-korthet-2022/Beslut-i-korthet—regionfullmaktige-27-april/

Under fullmäktigedagen, som höll på till kl 21.46 (!) debatterades bl a Årsredovisningen för 2021, interpellationer, en fråga samt ett antal motioner.

Inledningsvis efterlyste(v) en redovisning av var obesvarade motioner som inte behandlats inom ett år fanns? Detta eftersom (v) på februarifullmäktige efterlyst två motioner som lämnades in sommaren 2019 och inte ännu behandlats!  Fullmäktige noterade att en redovisning skall ske på junifullmäktige!

Vänsterpartiet yrkade på att årsredovisningen skulle godkännas men var emot att 878 mkr skulle sättas in i RUR (Resultatutjämningsreserven). V yrkade istället på att de 878 mkr skulle in i eget kapital och därigenom vara mer åtkomliga för nyttjande redan 2022 och 2023! Regionfullmäktige beslutade att anta majoritetens förslag mot vilket V reserverade sig.

På dagordningen fanns även ett förslag från den borgerliga majoriteten att utöka antalet vårdplatser med 6 allmänmedicinska vårdplatser på Haparanda Hälsocentral.

V yrkade första hand återremiss och i andra hand avslag eftersom v anser att i första hand skall redan beslutade vårdplatser på sjukhusen och andra hälsocentraler bemannas(som idag bara till hälften är bemannade). V är för att flytta ut vårdplatser från sjukhusen till hälsocentraler. Varifrån platserna i detta fall skulle kunna flyttas fanns inte klarlagt varvid v reserverade sig mot beslutet.

På mötet behandlades flera v-motioner:

Motion 5-2021 om redovisning av deltagande i screeningnärvaro som led i folkhälsoarbetet

Motion 8-2021 om regional fysisk planering och bostadsförsörjningsplanering

Motion 15-2021 om begreppen medborgare och kund

Motion 19-2021 om information till, och kommunikation med, nationella minoriteter

Motionerna avslogs utom den sista som ansågs besvarad. V reserverade sig till förmån för motionerna.

En motion om ett kärnkraftsvänligt Norrbotten yrkade v avslag på. Så blev också fullmäktiges beslut.

Dessutom behandlades en v-motion om arbetstidsförkortning:

Motion 18-2021 om införande av sex timmars arbetsdag

Förslaget från regionstyrelsen var att avslå motionen men under debatten framkom att detta kanske kunde vara en framkomlig väg för att behålla och rekrytera personal.

Motionen återremitterades med följande motiv: för att möjliggöra en konsekvensanalys kring vilka grupper som kan omfattas och hur det kan påverka verksamheterna.

En halv seger!

På mötet debatterades följande v-interpellationer (inlämnade redan på februarifullmäktige):

Interpellation 1-2022 om insatser inom psykisk hälsa och självmordsprevention

Interpellation 4-2022 om barnmorskors kompetens och arbetsmiljö

På mötet lämnades följande nya v-motioner in:

  • Motion 10-2022 om integrering av Energikontor Norrs verksamhet i Region Norrbotten
  • Motion 11-2022 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd
  • Motion 12-2022 om sommarlovskort

Dela den här sidan:

Kopiera länk