• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 14 oktober 2020

Ställningstaganden och yrkanden i regionstyrelsen 14 oktober

På dagordningen behandlades delårsrapporter, strategiska planen, ny verksamhetsorganisation, ett flertal revisionsrapporter, en motioner och även ett remissvar.

Redan på ärendet om regionstyrelsesammanträdet skall vara öppet eller slutet yrkade (v) med stöd från (s) på att det skulle vara ett öppet möte. Den borgerliga majoriteten vann och mötet beslutades bli slutet. (V) och (s) reserverade oss mot det beslutet.

V hade egna yrkanden på följande ärenden:

Strategisk plan 2021- 2023

Yrkande: Avslag på den borgerliga majoritetens liggande förslag. Bifall Vänsterpartiets förslag till strategisk plan

Beslutet blev att föreslå fullmäktige anta borgarnas förslag varvid (v) reserverade sig mot det.

 

Ny verksamhetsorganisation i Region Norrbotten

Yrkande 1: Återremiss för konsekvensbeskrivning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter och personal.

Yrkande 2: Avslag

Beslutet blev att föreslå fullmäktige anta förslaget till ny verksamhetsorganisation varvid (v) reserverade sig mot det.

 

Riktlinje för jämställdhetsintegration

Tilläggsyrkande: I ”Riktlinje för jämställdhetsintegration – bilaga”, under rubriken ”Uppföljning” införs efter sista meningen följande: En årlig jämställdhetsredovisning sker till Regionfullmäktige och jämställdhetsredovisningen debatteras som en särskild punkt på regionfullmäktiges dagordning.

V har i en motion yrkat på att det skall vara en årlig redovisning och debatt i regionfullmäktige om jämställdheten och ovanstående yrkande var i linje med det. (s) biträdde (v)-yrkandet.

Tilläggsyrkandet avslogs av den borgerliga majoriteten och (v) och (s) reserverade sig till förmån för v-yrkandet.

 

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten

Yrkande: Bifall att-sats 1-2, avslag att-sats 3.

Här bifölls v-yrkandena och regionfullmäktige föreslogs besluta i enlighet med dem. Några s-ledamöter anmälde jäv och avstod från att delta i beslutet och några yrkade avslag på motionen.

Glenn Berggård, Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk