• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 9 juni 2020

Protokollet finns här.

Vid styrelsesammanträdet lämnades nedanstående v-yrkanden.

§92 Strategisk plan 2020-2022 – nya planeringsförutsättningar pga. Covid19.

Eftersom vi i v på ett tidigare styrelsemöte lämnat in ett initiativärende i frågan om att ta fram ny budget så hade vi ett yrkande även på denna punkt.

V-yrkande: Regionstyrelsen beslutar snarast upprätta reviderad budget och överlämnar den till Regionfullmäktige för fastställande.

Yrkandet avslogs. Reservation från V.

§95. Lönesatsning om 50 miljoner under tre år.

I förslaget saknades en av hälsocentralerna i östra Norrbotten i uppräkningen av vilka HC som skulle kunna komma ifråga för lönesatsningen varvid vi i v gjorde ett tilläggsyrkande så även Haparanda skulle ingå: ” … utökat ansvarsområde i HAPARANDA, Överkalix, Övertorneå, Pajala och Jokkmokk”.

Tilläggsyrkandet avslogs. Reservation från V.

§99. Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar.

Där yrkade v på att införandet av remisskrav utvärderas efter ett år. Det bifölls!!

§100. Fortsatt hantering av Covid-19patienter samt återställning av verksamhet.

Där biföll v ett s-förslag som  föreslår ett tillägg till beslutspunkt 2 om att den planerade återställningen ska gälla Region Norrbottens egen vårdverksamhet.

Förslaget avslogs.

§101. Initiativärende 3-2020 om reviderad budget (inlämnat av v på föregående styrelsemöte)

Justerat v-förslag till beslut: Regionstyrelsen beslutar snarast upprätta reviderad budget och överlämnar den till Regionfullmäktige för fastställande.

Styrelsen avslog och v reserverade sig till förmån för det egna förslaget.

§102: Initiativärende 4-2020 om verksamheter för alla människor (inlämnat av v på föregående styrelsemöte)

Ärendet lämnades in mot bakgrund av att man inom Norrbottens museum beslutat avveckla en enhet med anställda med olika former av funktionsvariationer. De anställda riskerar därigenom att sägas upp. Vänsterpartiets uppfattning är att Region Norrbotten skall kunna erbjuda anställningar för alla människor och just nu då också för alla berörda i detta.

Justerat förslag till beslut: att samtliga berörda på registreringsavdelningen skall erbjudas andra arbetsuppgifter inom Region Norrbotten.

Yrkandet avslogs. V reserverade sig.

§106: Motion 17-2019 om en patientnämnd för alla

V har lämnat in en motion om att samtliga partier i regionfullmäktige ska representeras i patientnämnden med en ledamot och personlig ersättare.

Motionen avslogs. V reserverade sig.

§107: Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter

Med anledning av nedläggningen av Bussgods Norrbotten motionerade v i juni 2019 om en haverikommission. V biföll motionen, utom när den skulle vara klar, eftersom det datumet redan passerats.

Motionen avslogs. V reserverade sig.

§108: Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten.

V yrkar att Region Norrbotten ska starta ett arbete för att plastbanta och därmed minska användningen av plast samt sanera verksamheten från hälso- och miljöfarlig plast.

Motionen avslogs. V reserverade sig.

§111: Motion 31-2019 om synliggörande och minimerande av regionens klimatavtryck.

V yrkar  att en konsekvensanalys angående klimatavtryck redovisas i beslutsunderlaget inför alla beslut och att en Klimatdirektör tillsätts med uppgift att bland annat tillse att Region Norrbotten har noll eller negativa nettoutsläpp av klimatgaser år 2045.

Motionen avslogs. V reserverade sig.

§112: Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med regional utveckling.

V yrkar att det ska vara möjligt att dela upp rådsarvodena mellan flera partiföreträdare samt om utökat fast arvode till regionala utvecklingsnämndens ordförande.

V yrkade på bifall motionens första att-sats, bifall styrelsens förslag andra att-satsen.

V-yrkandena avslogs. V reserverade sig.

§116: Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering.

V yrkar att regionens syncentral får i uppdrag att utbilda i datapedagogik med synkompetens samt att regionen upprättar samverkansavtal, eller förändrar befintliga samverkansavtal, med kommunerna för att tillsammans utbilda de som stöttar blinda och synsvaga.

V-yrkandena avslogs. V reserverade sig.

Dela den här sidan:

Kopiera länk