sida

Miljö

Norrbotten ska vara klimatneutralt år 2050, då handel och produktion ska ske i princip utan klimatpåverkan. För att det ska vara möjligt måste arbetet ges högsta prioritet och större delen av omställningen vara klar före år 2030. Det kräver ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt engagemang för att ställa om produktion och konsumtion. I ett jämlikt, socialt ekologiskt hållbart samhälle krävs att den offentliga konsumtionen, välfärdstjänster, kultur och utbildning tillåts öka på den privata konsumtionens bekostnad. Det krävs ett ökat skatteuttag som används till att utjämna ekonomiska klyftor och samtidigt skapa mer hållbara livsmönster än idag. Vänsterpartiet kommer att ta initiativ till att ett aktivt lokalt och regionalt omställningsarbete påbörjas/utvecklas.
Norrbotten har mycket goda förutsättningar att gå i spetsen för en omställning. Här finns en stor tillgång till förnyelsebar energi. Stora satsningar sker med utbyggnad av vindkraft och utveckling och forskning med solenergi. Det finns hög utbildningsnivå, universitet och företag i energisektorn ligger i framkant och kan bidra till omställningen.

  • De viktigaste delarna i en miljöomställning handlar om transporterna, bostäderna, maten, konsumtionsmönstren och produktionen.
  • Vi ska bygga Norrbotniabanan och skapa ett kollektivtrafiksystem som tillgodoser en större del av människornas resbehov, alltifrån täta busslinjer i städerna till anropsstyrda linjer till småbyar och glesbygd. På sikt ska kollektivtrafiken vara avgiftsfri.
  • Utveckla förnyelsebar energi.
  • Nej till kärnkraft och uranbrytning.

Dela den här sidan:

Kopiera länk