• Hem
 • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 22-23 juni 2022

Yrkanden och beslut i ärenden på regionfullmäktige 22-23 juni 2022

8. Delårsrapport Region Norrbotten april 2022

V-yrkande: återremiss som också blev ett minoritetsåterremissbeslut!

Motiv: Redovisa analys av fattade politiska beslut och avsaknad av politiska beslut från majoriteten (centerpartiet, moderaterna samt norrbottens sjukvårdsparti) som gör att målen inte antas kunna uppnås.

Särskilt yttrande till protokollet från Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anser att något särskilt regionfullmäktige inte behövs utan den återremitterade delårsrapporten kan behandlas på ordinarie regionfullmäktige i oktober. Något lagkrav på att delårsrapporter skall behandlas i särskild ordning eller vid särskilt fullmäktige föreligger ej.

9. Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport 2022

V biträdde ett s-yrkande om att tillföra 30mkr till infrastruktur och kollektivtrafik

Tilläggsyrkandet avslogs. V reserverade sig.

11. Strategisk plan

V-yrkande: bifall vänsterpartiets förslag till strategisk plan. Yrkandet avslogs av fullmäktige.

Reservation till förmån för Vänsterpartiets förslag.

14. Revidering av regler för arvode och ersättning för förtroendevalda i Region Norrbotten

V-yrkanden:

 • §4. Arvodena utgår ifrån det av regeringen fastställda prisbasbeloppet (48 300 kronor för år 2022). Förändringarna träder i kraft den 1 januari nästföljande kalenderår
 • §5 Årsarvodet uppgår till prisbasbeloppet gånger 12.
 • §12 konsekvensändras %-satsen så att samma belopp som idag utgår baserat på prisbasbeloppet.
 • §15. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Stryk ” för högst 17 dagar per år” i avsnittet om Ledamöter i sjukvårdsber…

Stryk ” för högst 7 dagar per år” i avsnittet om Ersättare i sjukvårdsbered…

Det är viktigt att ta bort begränsningarna i antal förlorade dagar man får ta ut för att fullfölja uppdraget. Kommunallagen säger att man har rätt till förlorad arbetsförtjänst för att fullfölja sitt uppdrag och att man har rätt till skälig dygnsvila i samband med detta. Om man tex jobbar natt och har arbetspass före och efter en arvoderad dag får man två dagar förlorad arbetsförtjänst. Enligt regionstyrelsens förslag skulle detta innebära att om man som ledamot i tex en beredning använder alla sina 17 dagar i beredningsuppdraget kan det krävas 34 arbetspass ledigt men man får bara ersättning för förlorad arbetsförtjänst 17.

 • §17. Kompletterande regler:

En förtroendevald som arbetar skiftgång kan ha mycket varierande inkomst per arbetspass. Med det förslag att en genomsnittlig timlön ska räknas ut kan göra ett den förtroendevalda ibland kan förlora stora summor och ibland får alldeles för mycket ersättning vilket kan leda till att den förtroendevalda kan riskera att bli misstänkt för bidragsbrott.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera detta ärende! (som en majoritetsåterremiss) för att se över skrivningar om antalet ersättningsberättigade sammanträdesdagar för beredningsledamöter och ersättare samt konsekvenser för skiftarbetare.

 23. V-motion om hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

V-yrkande: bifall motionen. Fullmäktige beslutade att återremittera detta ärende också och behandla det samtidigt som den återremitterade arbetstidsförkortningsmotionen (6t-arbetsdag) från Vänsterpartiet!!

26. V-motion om krafttag mot mäns våld mot kvinnor

V-yrkande: bifall motionen. Men fullmäktige beslutade att den anses besvarad.  V reserverade sig.

 

27. Motion 2-2021 om HBTQ+-personers rätt till god hälso- och sjukvård där v yrkade bifall till motionen men fullmäktige avslog den mot vilket v reserverade sig.

28. V-motion om att fånga upp barn som far illa

V-yrkande: bifall liggande förslag från regionstyrelsen. Dvs bifall på motionen vilket blev fullmäktiges beslut!!

29. V-motion om reseersättning vid screeningverksamhet och mödravård

V-yrkande: bifall motionen.  Fullmäktige beslutade att återremittera motionen för en översyn av regelverket för sjukresor och resekostnadsersättningar i sin helhet.

 30. V-motion om strategiskt arbete för rättvisa löner i Region Norrbotten.

V-yrkande: bifall motionen. Fullmäktige beslutade att motionen anses besvarad. V reserverade  sig till förmån för motionen.

32.  Redovisning av motioner per maj 2022

På den punkten fick V tacka för att för första gången se en sammanställning av obesvarade motioner och att där ingår även de två borttappade v-motionerna från 2019. De besvaras under hösten.

 

Dessutom avhandlades 5 interpellationer från vänsterpartiet:

 • Interpellation 7-2022 om upphandling av hjälpmedel för bättre livskvalitet hos patienter med KOL
 • Interpellation 8-2022 om uppdatering av folkhälsostrategin och dess handlingsplan
 • Interpellation 10-2022 om vårdplatser på Sunderby sjukhus under sommaren och hösten 2022
 • Interpellation 11-2022 om kriterier för filialer
 • Interpellation 12-2022 om Region Norrbotten som remissinstans inför regeringsbeslut som rör företags verksamheter i Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk