• Hem
 • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 23 februari 2022

Ageranden och yrkanden på regionfullmäktige 23 februari 2022.

På dagordningen fanns också ett antal motioner och interpellationer från vänsterpartiet som skulle upp för behandling. Men eftersom ärendena drog ut på tiden (mötet slutade vid 20-tiden) gick vi med på att flytta dem till kommande RF i april.

Beslut i korthet – regionfullmäktige 23 februari – Region Norrbotten

V-gruppen agerade i följande ärenden

10. Reviderad budget 2022

Vänsterpartiets förslag till reviderad budget.

Förslag till beslut:

Bifall pkt 1 i styrelsens förslag

Bifall pkt 3 i styrelsens förslag samt till tilläggsförslag

Avslag pkt 2 i styrelsens förslag

Nytt v-yrkande pkt 2:

Regionfullmäktige beslutar anta en reviderad budget med utgångspunkt i Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 2022-2024 (behandlad på regionfullmäktige 20-21 okt 2021). Satsningar prioriteras och genomförs inom följande områden:

Inkomständring:

 • Avgiftssänkning – 11 MKR

Utgiftsändring:

 • Kollektivtrafiken generellt utökas med + 50 Mkr/år
 • Sommarlovskort i kollektivtrafiken + 15 Mkr/år
 • Klimat- och miljöområdet tillförs resurser för Klimatdirektör och medlemskap i klimat/miljöorganisationer med + 2Mkr/år
 • Ingen extra utbetalning till privata HC -6 Mkr/år
 • Fler filialer/servicepunkter’ +13 Mkr/år
 • Återställning av kulturbudgeten + 6 Mkr/år
 • Reseersättningsökning + xx Mkr/år

För 2022:

 • -2022 identifieras verksamhetsområden där 6 timmars arbetsdag kan införas från 2023.
 • -Vårdavgifter återställs till nivån 2019 och målet är så låga avgifter som möjligt.
 • -Sjukreseersättningen återställs till 2019 års nivå.

För 2023:

 • -Införande av 6 timmars arbetsdag i de verksamheter som identifierades 2022.
 • -Den politiska styrningen breddas genom inrättandet av en Hälso- och sjukvårdsnämnd som har i uppdrag att leda och följa upp målen för hälso- och sjukvården samt tandvården.

För perioden 2022-2024:

 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Strategiskt arbete med att införa rättvisa löner +100 Mkr
 • Utökad bemanning/minskad inhyrning

V-yrkandena avslogs vilket v-gruppen reserverade sig mot till förmån för det egna v-förslaget!

11. Allmänmedicinska vårdplatser inom primärvården

V yrkade på återremiss i första hand och avslag i andra hand.

Beslutet blev minoritetsåterremiss (!) med följande motiveringar:

Återremiss för att klargöra vilken koppling förslaget har till strategin och handlingsplanen för Nära vård samt beskriva effekterna av allmänmedicinska vårdplatser för sjukhusens slutenvårdsplatser, effekterna för den kommunala hälso- och sjukvården, hur i så fall resurser skall omfördelas samt hur allmänmedicinska vårdplatser långsiktigt kan bemannas och finansieras.

Inför sammanträdet lämnade vänstergruppen in tre nya motioner:

Motion om reskonstnadsersättning för screening och MVC

Motion om strategiska lönejusteringar

Motion om Hälsoekonom

Dela den här sidan:

Kopiera länk