• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 14 sept 2021

Ageranden i regionstyrelsens 14 september 2021.

Ärende:

7. Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-0914

Regionstyrelsen gav 3 mars regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av uppföljningen och speciellt beakta betydelsen av dokumenterade arbetsplatsträffar där arbetsmiljö diskuteras, samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen. Rapporten innehöll inget om dokumenterade arbetsplatsträffar varvid V hade ett Tilläggsyrkande:

 Regiondirektören uppdras återkomma med information om vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att det genomförs dokumenterade arbetsplatsträffar där arbetsmiljö diskuteras.

Tilläggsyrkanden bifölls av RS, dvs en ”bakläxa” till Regiondirektören.

 

13. Reviderad återställningsplan

Där argumenterade v för utökad operation i första hand skall ske inom den egna verksamheten och tillsammans med våra norrlandsregioner och att politiken skall besluta om eventuell tilldelning till privata vårdgivare efter att konsekvensbeskrivningar för den egna verksamheten tagits fram.

V hade följande  Tilläggsyrkande:

-I första hand ska återställningsplanens genomförande ske i regionens egna verksamheter eller bedrivas som vård i samverkan med norrlandsregionerna.

-Vid varje köp av vård av en extern leverantör ska en riskbedömning med konsekvensbeskrivningar för eventuellt kompetenstapp i den egna organisationen genomföras samt hur upphandlingen påverkar den långsiktiga hållbarheten för regionens egen verksamhet inom området.

-Förslag till antagande av anbud från extern leverantör, tillsammans med riskbedömningen, tillställas regionstyrelsen för eventuella tilldelningsbeslut.

Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för yrkandet.

26. Initiativärende 7-2021 om förändrad verksamhet inom regional utveckling

V lämnade in detta i våras mot bakgrund av att de förändringar som var på gång att ske inom verksamheten med speciellt fokus på de då pågående förhandlingarna med facken om övertalighet mm inom regional utveckling. Bl a ville v att konsekvenserna för barn och unga och jämställdheten skulle beaktas. Som följd av ärenden föreslogs nu RS besluta att:

Ge regiondirektören i uppdrag att beskriva genomförd organisationsförändring inom avdelningen för regional utveckling samt förändringens konsekvenser på dess verksamhet och uppdrag. I konsekvensanalysen ska särskilt effekter på barnrätts- respektive jämställdhetsperspektivet beaktas.

Och att initiativärendet anses besvarat.

Vilket också blev beslutet! V ser fram emot konsekvensbeskrivningarna!

 

29. Motion 3-2021 om utökat antal utbildningsplatser och decentraliserad läkarutbildning

V-Yrkande: Bifall motionen

Det avslogs men motionen kommer upp i ett kommande regionfullmäktige för slutligt beslut.

 

30. Motion 7-2021 om nationella minoriteters möjlighet att kommunicera på sitt eget språk

V-Yrkande: Bifall motionen.

Det avslogs men motionen kommer upp i ett kommande regionfullmäktige för slutligt beslut.

Dela den här sidan:

Kopiera länk