• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 15 september 2020

Ställningstaganden och yrkanden i regionstyrelsen 15 september

På dagordningen behandlades ett flertal rapporter, några motioner och även några remissvar.

Redan på ärendet om regionstyrelsesammanträdet skall vara öppet eller slutet yrkade (s) på att det skulle vara ett öppet möte. Majoriteten vann och mötet beslutades bli slutet. (S) och (v) reserverade oss mot det beslutet.

På regionstyrelsen rapport framgick att det ekonomiska läget är relativt gott och att det finns ett undertryckt vårdbehov som behöver åtgärdas. Detta kan komma att kosta och ev också läggas ut på externa partners. Nationellt verkar cancerfallen minskat. Kan bero på att man undvikit att komma till vården.

Frågan om finansiering av underskottet för Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, och Länstrafiken behandlades samtidigt med ett ärende om uppsägning av avtalet om RKM med kommunerna i Norrbotten och att en utredning skall göras om hur samverkan skall organiseras och hur ansvaret skall delas. S yrkade på att det skulle delas upp på två ärenden och att samverkansavtalet inte skall sägas upp. Styrelsen beslutade i enlighet med liggande förslag och (s) reserverade sig mot det.

Egna yrkanden på följande ärenden:

Motion 4-2019 om årlig debatt i fullmäktige om jämställdhetens utveckling

Yrkande: Bifall motionen.

Beslutet blev att föreslå fullmäktige avslå motionen varvid v reserverade sig mot det.

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor

Yrkande: Bifall motionen.

Beslutet blev att föreslå fullmäktige avslå motionen varvid v reserverade sig mot det.

Remiss Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Yrkande 1: I beslutsärendet ändras sista meningen under rubriken Yttrande till beslutsförslaget från: För att komma tillrätta med den strukturella problematiken bör regeringen överväga införandet av någon form av regional avkastning på uttag av naturresurser.

Till: För att komma tillrätta med den strukturella problematiken bör regeringen överväga införandet av någon form av regional avkastning på uttag OCH ANVÄNDNING av naturresurser.

Yrkande 2: I Remissyttrandet under rubriken Övrigt sista meningen ändras från “För att komma tillrätta med den strukturella problematiken bör regeringen överväga införandet av någon form av regional avkastning på uttag av naturresurser.”

Till: För att komma tillrätta med den strukturella problematiken bör regeringen överväga införandet av någon form av regional avkastning på uttag OCH ANVÄNDNING av naturresurser.

I detta ärende så biföll regionstyrelsen ändringsförslaget men (s) deltog inte i beslutet

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning

Yrkande 1: Under rubriken Omfattning i riktlinjen förtydligas att ”Med benämningen regionen avses organisationen Region Norrbotten”.

Yrkande 2: Meningen “Styrelsen ska även enligt 6 kap. 9 och 10 §§ kommunallagen ha uppsikt över regionens bolag och de kommunalförbund som regionen är medlem i.”

Ändras till “Styrelsen ska även enligt 6 kap. 9 och 10 §§ kommunallagen ha uppsikt över regionens bolag (HEL eller DELÄGDA) och de kommunalförbund som regionen är medlem i.”

Dessa yrkanden bifölls!

Glenn Berggård, Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk