• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 9 nov 2022

Yrkanden och ageranden vid regionstyrelsens sammanträde 9 nov 2022

Länk till handlingarna

PÅ dagordningen fanns 44 ärenden. På följande ärenden hade v yrkanden.

Ärende 9. Revidering av Strategisk plan 2023-2025

Den tillträdande majoriteten svc angav att ett eget förslag kommer att tillställas RF 23-24 nov och (v) yrkade därför avslag på liggande förslag från den nuvarande majoriteten. Styrelsen beslutade enligt det liggande förslaget. (V) reserverade sig till förmån för svc-förslaget.

Ärende 10 Delårsrapport Region Norrbotten april 2022

RF beslutade, efter ett v-yrkanden, i juni 2022 att återremittera delårsrapporten för att också beskriva bl a vilka beslut som inte fattats som kunnat resultera i det redovisade delårsresultatet.

Efter återremiss åtkommer nu ärendet utan att man kunnat tillföra dessa delar. Inget V-yrkande i RS.

Ärende 11. Beställning Vårdval Primärvård 2023

Ärendet återremitterades vid hanteringen på RS 6 okt. Bl a baserat på v-yrkanden som nu beaktats om att rehabkoordinator skall finnas kopplad till hälsocentralen.

Nytt v-yrkande: sid 52 tilläggsförslag, Hälsosamtal till 30-, 40-, 50 samt 60-åringar.  Yrkandet avslogs. V reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande om att även 30-åringar skall kallas till/erbjudas hälsosamtal.

Ärende 16. Motion 30-2019 om hållbar och långsiktig kompetensförsörjning 

Ärendet har tidigare återremitterats från regionfullmäktige eftersom arbete har påbörjats inom området. I det liggande förslaget hade man skriv att att motionen skulle avslås. Eftersom det i texten angavs att arbete pågick yrkade (v) att motionen anses besvarad. Det blev regionstyrelsens förslag till RF.

Ärende 18. Motion 11-2021 om process och dialog för Kiruna nya sjukhus 

V-yrkade bifall på liggande förslag (som är bifall motionen). Vilket blev styrelsens förslag. Frågan kommer upp i RF.

Ärende 19. Motion 2-2022 om reseersättning vid screeningsverksamhet och mödravård

V-yrkande bifall motionen. Styrelsen beslutade föreslå RF avslå motionen. V reserverade sig till förmån för eget yrkande. Frågan kommer upp i RF.

På dagordningen fanns också en del beslut som rör den framtida politiska organisationen och reglementen mm… Dessa ärenden hade inte tillkommit på den nuvarande borgerliga majoritetens initiativ, ej heller beretts eller hindrats av dem, varvid de avstod från att delta i besluten. Ärendena har tagits fram av den tillträdande majoriteten (s) (v) (c). De kommer upp på RF 22-23 november.

Dela den här sidan:

Kopiera länk