• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 3 februari 2021

Ställningstaganden och yrkanden i regionstyrelsen 3 februari 2021

https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Beslut-i-korthet/Nyhetsarkiv-Beslut-i-korthet-2021/Beslut-i-korthet—regionstyrelsen-3-februari/

På dagordningen fanns några ärenden av ekonomisk natur, några remissyttranden, några motioner samt också några revisionsrapporter.

I regiondirektörens rapport så framgick att det ekonomiska läget är gott. Trots det avslogs de tilläggsförslag som v yrkade på om mer resurser till Vårdval Norrbotten så hälsocentralerna kan få inrätta fler filialer och servicepunkter, dvs bedriva nära vård i än större utsträckning samt mer pengar till samtliga anställda i Region Norrbotten för uppoffringar under Covid-19 under 2020!

Nedan redovisas mer konkret yrkanden och ställningstagande i de olika ärendena på sammanträdet

Ärende:

3. Fastställande av närvarorätt vid dagens sammanträde

V-Yrkande: Sammanträdet skall vara öppet.

(s) höll med och styrelsen beslutade att bifall (!) förslaget. Mötet websändes!

10. Regionstyrelsens vidarefördelning av fullmäktiges anslag 2021

Yrkande: Vårdval Norrbotten tillförs ytterligare medel för fler filialer och servicepunkter med 15,1 Mkr.

(s) och även (sd) biföll förslaget, som avslogs.

(S) yrkade på att inte göra neddragningar inom FoU, digitalisering och Folkhälsoarbetet vilket (v) stödde. Förslaget avslogs.

12. Särskild ersättning med anledning av Coronapandemin

Yrkande: Tilläggsförslag:

Regionstyrelsen beslutar att betala ut ett engångsbelopp om 1 500 kronor brutto till sina medarbetare som tack för en fantastisk insats under pandemin 2020. Engångsbeloppet ges till alla som var anställda inom Region Norrbotten under december månad 2020. Det inkluderar även timavlönad personal som tjänstgjort under december månad 2020.

Engångsbeloppet utbetalas i samband med löneutbetalning under mars 2021.

Eftersom det beslut som togs i regionstyrelsen 18 december inte täckte alla olika verksamheter som arbetet Covid-19-nära så föreslog den borgerliga majoriteten ytterligare några verksamheter som skulle få ta del av den särskilda ersättningen. Det bifölls av alla.

Tilläggsförslaget från (v) stöddes av (s) men avslogs.

 

Som ärende 15 behandlades att det under 2021 ska utgå ersättning vid resor till och från vaccination mot covid-19.

(S) föreslog att ersättningen för taxi för personer som saknar alternativa färdsätt bestäms till 800 kr vilket (v) stödde. Det förslaget avslogs.

17. Resultatrapport Modellregioner 2020

Yrkande: Tilläggsförslag:

-en årlig jämställdhetsredovisning sker till regionfullmäktige.

-jämställdhetsredovisningen debatteras som en särskild punkt på regionfullmäktiges dagordning.

I ärendet behandlades en rapport om bl a Region Norrbottens medverkan i ett projekt om jämställdhetsintegrering. Eftersom (v) tidigare i motion yrkat på att Regionfullmäktige skall få ta del av en rapport om jämställdheten i Region Norrbotten och även få möjlighet att debattera utvecklingen, som tyvärr blivit avslagen så ville (v) försöka få in det igen.

Tilläggsförslaget från (v) avslogs.

Glenn Berggård, Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk