sida

Feminism

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti
Det innebär att vi vill att alla, kvinna, man eller person med annan könstillhörighet, ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. Jämställdhet är inte något som kommer av sig självt. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja och konkreta förslag. Feministisk förändring är fullt nödvändig och fullt möjlig. Gemensam kvinnokamp har gett oss rösträtt, aborträtt och sexuella rättigheter.  Runt om i landet har vi vänsterpartister gått från ord till handling. Förslagen nedan är bara några av våra feministiska krav.

Mäns våld mot kvinnor
Kvinnojourerna behöver ett ökat stöd både från kommuner och regering. Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna. Kvinnojourerna besitter unik kunskap och lång erfarenhet när det gäller att stötta våldsutsatta kvinnor. Vi avvisar de initiativ som en del kommuner i Sverige har tagit för att upphandla kvinnojourernas verksamhet på den privata marknaden.

Minska inkomstklyftorna mellan kvinnor och män
Det finns fortfarande en oförklarad (justerad mot faktorer som kön, ålder etc.) inkomstskillnad mellan kvinnor och män på 4,5 % och denna har dessutom börjat öka för första gången på länge under 2021. Borttagandet av värnskatten år 2020 innebär en kraftig inkomstförstärkning som till största delen går till de allra rikaste männen. Detta vill vi förändra!

Lika lön för lika arbete
Kvinnor tjänar ca 80 procent av mäns inkomster idag. Det beror både på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete samt att fler kvinnor arbetar deltid. Kommuner och regioner kan göra mycket för att höja lönerna för till exempel lärare och sjuksköterskor. Höjda löner måste prioriteras framför skattesänkningar som framför allt gynnar män.

Rätt till heltid
Vi vill stärka rätten till fasta jobb på heltid. Deltid och otrygga visstidsanställningar gör att kvinnor har sämre inkomst än män. Även ersättning från trygghetsförsäkringar, pensioner och karriärutveckling påverkas. Heltid bör bli norm och anställningar på deltid ska kunna ingås om parterna kommer överens om det.

Individualiserad föräldraförsäkring
Kvinnor tar i dag ut drygt tre fjärdedelar av föräldradagarna. Småbarnspappor arbetar mest av alla. Med dagens takt kommer det att ta flera årtionden innan uttaget blir jämställt. Det ojämna uttaget har negativa effekter på kvinnors löneutveckling och anställnings- och arbetsvillkor. I slutändan påverkas även kvinnors pensioner negativt. Därför vill vi lagstifta om att föräldrarna ska dela lika.

Höj underhållstödet
Vi vill förbättra ensamföräldrars ekonomiska situation genom att höja underhållsstödet med 400 kronor för barn under 13 år och 600 kronor för barn mellan 13-19. Ensamstående kvinnor med barn har sämst ekonomisk standard av alla. Detta drabbar barnen.

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
Vi vill lagstifta om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.   Särskilt svårt är det för ensamföräldrar som inte kan jobba kvällar, nätter och helger om barnomsorg saknas.

Arbetstidsförkortning för ett jämställt samhälle
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är kan förändra kvinnors situation på arbetsmarknaden och öka jämställdheten.  Heltid ska vara norm och deltidsanställningar ska räknas om till heltidstjänster.

Dela den här sidan:

Kopiera länk