• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 17 augusti 2022

V-yrkanden mm vid extra regionstyrelse 17 aug 2022

På extra regionstyrelse 17 aug avhandlades 8 beslutsärenden. Huvuddelen av ärendena kan betecknas som utspel från nuvarande majoriteten och också en tydlig användning av medel som står till regionstyrelsens förfogande 2022 och 2023 så inget skall finnas kvar att fördela. Några av dem kan betecknas som nödvändiga för den sedan juli tillförordnade regiondirektören för att visa att politiken står bakom viktiga inriktningar.

https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/Beslut-i-korthet—extra-regionstyrelse-17-augusti/

Följande ärenden hade vänsterpartiet egna yrkanden på:

Ärende 6. Översyn av omhändertagandet av barn och ungas psykiska ohälsa och sjukdom

V anförde att det är viktigt att utredningsarbetet sker i samverkan med kommunerna i Norrbotten vilket Bifölls!!

Ändringsyrkande pkt 1: Ge regiondirektören i uppdrag att I SAMVERKAN MED länets KOMMUNER…  

 

Ärende 8. Åtgärder för att stärka ambitionen om tillitsbaserat ledarskap

Eftersom det förslaget är i linjen med en motion som Vänsterpartiet lämnat in (16-2021) så yrkade v i enlighet med de att-satser som fanns i motionen. Det handlar om att tillitsbaserad ledning och styrning skall ske på alla nivåer i organisationen och att det skall planeras i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer.

Tilläggsyrkanden:

Pkt 1.  ….    på alla nivåer.

Ny punkt: Att planen för tillitsbaserad ledning och styrning skall tas fram i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer.

Ärende 9. Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning – nya arbetstidsmodeller

Här fanns det bara förslag till beslut som rörde kompetensförsörjning och inte något som rörde arbetstidsmodeller. Eftersom V har motionerat om det under mandatperioden i olika motioner: 30-2019 om att ta tillvara äldre medarbetares kompetens respektive 18-2021 där vi drivit frågan om förkortad arbetstid – 6 timmars arbetsdag så yrkade v på ett tilläggsyrkande med innehåll från båda dessa motioner vilket avslogs.

Tilläggsyrkanden:

Regiondirektören får i uppdrag att identifiera och pröva olika arbetstidsmodeller inom olika verksamhetsområden som t ex ge 62+-medarbetare möjlighet till förkortad arbetstid och kompetensöverföring (100% lön, 80 % arbetstid varav 20% mentorskap) samt verksamheter där reducerad veckoarbetstid – 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön, kan införas.

 

Ärende 10-. Åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen av läkare och sjuksköterskor i region Norrbotten

Här yrkade v på att det skulle framgå att de som fyller 65 och väljer att inte gå i pension skulle kunna få högre lön samt att region Norrbotten skall ha en lönestrategi som utgår från Jämställdhetsmyndighetens rapport om rättvisa löner och inte baseras på att Region Norrbotten skall ha löner som ligger över medianlönen i riket. V-förslagen avslogs.

Tilläggsförslag

Pkt 6: (65+)

Ändringsyrkande:

Pkt 7 ersätts av följande

-Att en strategisk plan för rättvis lönesättning snarast tas fram

 -Att jämställdhetsmyndighetens rapport 2022:2 tas som utgångspunkt för målnivå för lönerna

-Att kommande strategiska planer ska innehålla utrymme för förbättrad lönesättningar

 

Ärende 11. Plan för lokalanvändning avseende Folktandvården i Norrbotten

Eftersom två av de fyra uppräknade hälsocentralerna och folktandvård redan är lokaliserade i samma byggnad yrkade v på att det skulle framgå tydligare i beslutet att samlokalisering rörde endast de två som inte var det. V-yrkandet avslogs.

Ändringsyrkande:

pkt 5. Regiondirektören får i uppdrag att utreda samlokalisering av folktandvård i Älvsbyn och  Övertorneå samt samnyttjande av reception mm möjliga gemensamma funktioner i Jokkmokk och Överkalix.

Dela den här sidan:

Kopiera länk