• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 9 december 2020

Ställningstaganden och yrkanden i regionstyrelsen (RS) 9 december 2020

https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Beslut-i-korthet/Nyhetsarkiv-Beslut-i-korthet-2020/Beslut-i-korthet—regionstyrelsen-9-december/

På sammanträdet fick vi ta del av en del rapporter:

IVO-granskningen av vården till de äldre under Covid-19 (berörda kommuner väntar ännu på sina beslut). Svar skall in senast mitten på januari. Nu jobbar man för att göra bättre framåt tillsammans med bl a MAS-ar från granskade kommuner. MAS-ar i alla kommuner skall med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vacciner mot covid-19 från 4 leverantörer (en 5:e på gång) blir tillgängliga feb-juni. Vaccinet skall ges i två olika sprutor med några veckor emellan. Ordningen för olika riskgrupper är enligt FHM. Hälsocentraler är ofta för små så andra lokaler kommer att användas under vaccineringarna. Vaccinationsplan för Norrbotten kommer upp på ett extra regionstyrelsemöte 18 december.

Nedan visas mer konkret vänsterpartiets yrkande i några olika ärenden på dagordningen.

Ärenden:

3. Fastställande av närvarorätt vid dagens sammanträde

Yrkande: Sammanträdet skall vara öppet. Yrkandet bifölls av s men avslogs. Mötet beslutades vara slutet. V reserverade som mot beslutet

9. Regionstyrelsens plan 2021- 2023

Regionstyrelsens plan är en precisering av vad regionfullmäktige beslutat i den så kallade Strategiska planen för 2021-2023. Vänsterpartiet vill att den skall baseras på det egna förslaget som lades fram på senaste regionfullmäktige.

Yrkande:

1:a hand återremiss för att anpassa förslaget till Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 2021-2023

2:a hand Avslag liggande förslag.

Beslutet blev avslag på v-yrkandena och att bifalla det liggande förslaget vilket v reserverade sig mot.

12. Inriktningsbeslut parkering Sunderby sjukhus

200 nya p-platser skall byggas vid Sunderby sjukhus. Den borgerliga majoriteten vill bara bygga 16 platser för elbilsladdning och förbereda för ytterligare platser med att lägga ner rör i marken där ledningar kan dras i framtiden.

Redan tidigare har anställda hört av sig om behov av elbilsladdning och för närvarande kan inte Region Norrbotten byta ut sina tjänstebilar baserade på fossila bränslen mot elbilar bl a på grund av bristen på elbilsladdpunkter. Behovet är således idag redan ganska stort och kraftigt växande.

Yrkande: Tilläggsförslag: Minst 50 parkeringsplatser utföres för elbilsladdning.

Beslutet blev avslag på v-yrkandet och att bifalla det liggande förslaget vilket v reserverade sig mot.

20 . Svar på initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer

V- hade föreslagit att regiondirektören skulle utforma projekt om våld i nära relationer enligt socialstyrelsens anvisningar och rekvirera medel för det. Eftersom Region Norrbotten sedan 2016 årligen rekvirerat medel och rapporterat hur de använts i verksamheten finns inget behov av att utforma ett projekt så ansågs ärendet besvarat.

23. Styrning, organisation och samverkan avseende medicinskt förbrukningsmateriel och hjälpmedel

Region Norrbotten har under lång tid samordnat upphandling av hjälpmedel och sjukvårdsmaterial som används både inom Region Norrbottens egna verksamhet och inom länets kommuner. Förändringar i kommunallagen 2018 har gjort att nuvarande avtal inte längre kan finnas kvar. Det sägs därför upp och nya samverkansformer/avtal skall tas fram. Den borgerliga majoriteten vill att avtalen skall upphöra redan sista april 2021 och att nya avtal skall tas fram under 2021. V anser att de befintliga avtalen skall gälla till dess att nya avtal finns framme och skall börja gälla.

Yrkande: Ändringsförslag punkt 3

Inleda förhandlingar med kommunerna om att samverkansavtalet enligt punkt 2 avslutas per sista DECEMBER 2021.

(S) yrkade både på bordläggning och återremiss. Det senare bifölls av v som ett förstahandsyrkande före ändringsförslaget ovan.

Beslutet blev avslag på v-yrkandena och att bifalla det liggande förslaget vilket v reserverade sig mot.

Glenn Berggård, Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk