• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 3 mars 2021

 

Ställningstagande och yrkanden i regionstyrelsen 3 mars 2021

https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Styrelse/Handlingar-och-protokoll/Sammantraden-2021/3-mars/

På dagordningen fanns ett antal årsredovisningar/-rapporter (och några remissyttranden): Årsredovisning Region Norrbotten, Divisionernas årsrapporter, Regionala utvecklingsnämndens årsrapport, Internationella beredningens årsrapport, Patientnämndens årsrapport, Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan, Årsrapport regionens tandvårdsstöd samt barn- och ungdomstandvård, Vårdval primärvård, Uppföljning internkontrollplan, Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Forskningsbokslut samt Miljöredovisning.

Flera av dessa årsrapporter kommer att tas upp på kommande regionfullmäktige i april och debatteras då. Några ärenden stannar i regionstyrelsen.

Till sammanträdet hade vänsterpartiet lämnat in två initiativärende som kommer att tas upp till beslut på kommande regionstyrelsemöten:

Initiativärende till Regionstyrelsen uppdrag psykisk ohälsa

Initiativärende till Regionstyrelsen Vi betalar inte

Nedan redovisas mer konkret vänsterpartiets yrkanden och ställningstaganden i några ärenden.

Ärende:

3. Fastställande av närvarorätt vid dagens sammanträde

V-yrkande: Sammanträdet skall vara öppet.

Yrkandet avslogs och V reserverade sig mot det och avstod sedan från att delta i ärende 21.

18. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att regelbundet diskutera arbetsmiljö på arbetsplatsträffar (APT) och att ha en dialog kring detta. Att dessa APT också dokumenteras är självklart eftersom alla medarbetare inte alltid kan närvara men ändå skall kunna ta del av vad som förevarit.

Tilläggsyrkande från vänsterpartiet: ”Speciellt beaktas betydelsen av dokumenterade arbetsplatsträffar där arbetsmiljö diskuteras.”

Tilläggsyrkandet bifölls!!!

21. Avtal om förstudie, Kiruna nya sjukhus

Eftersom ärendet blev hemligstämplat deltog vänsterpartiet ej i handläggning av ärendet.

Vänsterpartiet anser att ett avtal med LKAB om framtida fastighetsinlösen inte rimligtvis kan innehålla något som skadar LKAB om det blir offentligt och därför kan det också beslutas öppet.

Glenn Berggård,

Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk