• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 20-21 oktober 2021

Regionfullmäktige 20-21 oktober 2021

Under de två fullmäktigedagarna debatterades bl a Strategiska planen 2022-2024, interpellationer, en fråga samt ett antal motioner.

Vänsterpartiet yrkade på det egna förslaget till Strategisk planen med följande punkter relaterade till ekonomiska effekter av förslaget:

Inkomständring:

Avgiftssänkning – 11 MKR

Utgiftsändring:

Kollektivtrafiken generellt utökas med + 50 Mkr/år

Sommarlovskort i kollektivtrafiken + 15 Mkr/år

Klimat- och miljöområdet tillförs resurser för Klimatdirektör och medlemskap i klimat/miljöorganisationer med + 2Mkr/år

Ingen extra utbetalning till privata HC -6 Mkr/år

Fler filialer/servicepunkter’ +13 Mkr/år

Återställning av kulturbudgeten + 6 Mkr/år

Reseersättningsökning + xx Mkr/år

I strategiska planen har vänsterpartiet följande punkter för genomförande:

För 2022:

-2022 identifieras verksamhetsområden där 6 timmars arbetsdag kan införas från 2023.

-En Klimatdirektör tillsätts direkt under regiondirektören, dels för att tydliggöra regionens hänsyn till klimat och miljö, dels för att ge hen handlingsutrymme och förändringsmandat.

-Region Norrbotten blir medlem i SEKOM (Sveriges Ekokommuner) samt Klimatkommunerna för att utveckla kunskap och genomföra åtgärder i samverkan med andra regioner.

– Vårdavgifter återställs till nivån 2019 och målet är så låga avgifter som möjligt.

– Sjukreseersättningen återställs till 2019 års nivå.

Sjukvård och -resor ska inte behöva prioriteras bort av socioekonomiska orsaker. Att söka vård först i ett senare skede av ett sjukdomsförlopp riskerar att öka behovet av insatser med onödigt lidande och skada som följd.

För 2023:

-Införande av 6 timmars arbetsdag i de verksamheter som identifierades 2022.

-Den politiska styrningen breddas genom inrättandet av en Hälso- och sjukvårdsnämnd som har i uppdrag att leda och följa upp målen för hälso- och sjukvården samt tandvården.

Regionfullmäktige beslutade att anta majoritetens förslag till plan mot vilket V reserverade sig.

På mötet behandlades en v-motion.

Motion 2-2021 om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna

Motionen avslogs. V reserverade sig till förmån för motionen.

På mötet anmäldes och debatterades följande nya v-interpellationer:

  • Interpellation 17-2021 om postcovid-vård
  • Interpellation 19-2021 om avsaknad av uppdaterade anställningsavtal
  • Interpellation 20-2021 om avslutningssamtal med medarbetare
  • Interpellation 21-2021 om bemanningsbrist

På mötet anmäldes från vänsterpartiet och debatterades en Fråga om KIM/KIT, könsidentitetsmottagningarna, på NUS (Norrlands universitetssjukhus) i Umeå.

På mötet lämnades följande nya v-motion in:

  • Motion 10-2021 om klimatnödläget
  • Motion 11-2021 om process och dialog för Kiruna nya sjukhus
  • Motion 13-2021 om återinförande av miljöklassificerade upphandlingar

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk