• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 14 september 2022

V-yrkanden och övriga ageranden  vid regionstyrelse 14 sept 2022

https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Styrelse/Handlingar-och-protokoll/Sammantraden-2022/14-september/

Huvudnumret var ärendet Regionstyrelsen plan där v yrkade avslag det liggande förslaget och att regionstyrelsens plan anpassas till vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2023-2025. V-yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet.

Under ärende Uppdatering av riktlinje för inköp föreslog v att förtydliga att inköp skall förhålla sig till både de 17 målen i Agenda 2030 samt de 16 nationella miljökvalitetsmålen, vilket bifölls!

Tre v-motioner behandlades:

Motion 10-2020 om kultur på recept

V yrkade bifall på motionen vilket avslogs och v reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande

Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg.

Styrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige bifalla motionen!

Motion 12-2022 om sommarlovskort

V yrkade bifall på motionen vilket avslogs och v reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Dela den här sidan:

Kopiera länk