• Hem
  • Landsbygdsutvec...
sida

Landsbygdsutveckling

Vänsterpartiet har en politik för att hela landet ska leva. Landsbygdsutveckling är en integrerad del av den regionala utvecklingen. Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo där man själv önskar. Norrbotten har många tillgångar, inte enbart mark och råvaror utan också natur och kulturlandskap där det går att skapa attraktiva boendemiljöer. Vår politik bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligare ansvar för staten att grundläggande samhällsservice finns i hela landet.
Kommunerna och Region Norrbotten måste få likvärdiga möjligheter att erbjuda samhällsservice. Satsningarna på infrastruktur, från fiber till järnväg ska öka.

Transporter och infrastruktur
Transporter och infrastruktur är avgörande för Norrbotten. Norrbotten är stort till ytan, glesbefolkat och har ett näringsliv med stark exportinriktning.
Vi behöver ett väl underhållet vägnät. Järnvägen behöver byggas ut med en Norrbotniabana samt en ny järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Dessutom vill vänsterpartiet rusta upp Inlandsbanan. Även flyget är en viktig del av infrastrukturen för ett län som Norrbotten. Genom distansöverbryggande teknik kan vi minska behovet av resor/persontransporter både inom sjukvården, offentliga sektorn och näringslivet.
Norrbotten är inte bara beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi kan även bidra till att användningen av infrastrukturen blir hållbar. Det finns en potential för ökad tillverkning av biobränsle för fordon.

Miljöanpassad kollektivtrafik

Vänsterpartiet anser att det krävs kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, järnväg och lösningar där varor eller personer använder flera olika transportsätt för att uppnå fossilfria transporter.
Satsningar på kollektivtrafik kommer att underlätta för den som idag reser med bil att resa på ett mer hållbart sätt. Samhället ska byggas och planeras med prioriteringen att fotgängare, cyklister, sparkåkare och kollektivtrafik går före biltrafiken där dessa trafikslag är realistiska alternativ.
Vid utbyggnad av kollektivtrafik är det viktigt att både väga in möjligheten att minska bilismen och att resmönster kan skilja sig åt på grund av inkomst och kön.
Transportinfrastrukturen måste utformas så det blir lättare för personer som bor utanför städer, tätorter och stora pendlingsstråk att transportera sig på ett miljö- och klimatvänligt sätt.
Även med utbyggd kollektivtrafik kommer bilismen att ha stor betydelse för landsbygden. Heltäckande kollektivtrafik är inte möjlig i alla områden. Det är viktigt att detta arbete inte slår mot dem som saknar alternativ till bilen på landsbygden.

Vänsterpartiets mål är en väl utbyggd, avgiftsfri kollektivtrafik.

Dela den här sidan:

Kopiera länk