• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 6 oktober 2021

Ageranden i regionstyrelsens 6 okt 2021.

På regionstyrelsen 6 oktober avhandlades årets strategiska plan. Samtliga oppositionspartier hade lämnat in egna förslag, så även V.

V lämnade också in ett initiativärende om uppdatering av Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda från 2018.

https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/Beslut-i-korthet—regionstyrelsen-6-oktober/

8. Strategisk plan 2022-2024

Yrkanden:

Avslag liggande förslag och Bifall Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 2022-2024.

Majoritetens förslag vann varvid v reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

16. Riktlinje för arbetsmiljöarbete i Region Norrbotten

Eftersom rubriceringen av ärendet och även rubrikerna på bilagda dokument varierade ställde v frågan om vilket som skall gälla?

Riktlinje systematiskt arbetsmiljöarbete i regionen?

Arbetsmiljöarbete i regionen?

Riktlinje för arbetsmiljöarbete?

 

V hade även ett Tilläggsyrkande under avsnittet Ansvar som bifölls!!:

Efter meningen ”Chefer har SAM-årshjulet  …” tillförs ny mening: Årligen genomförs dokumenterade arbetsplatsträffar där arbetsmiljö diskuteras.

 

17. Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2022.

Eftersom de förslag till uppdrag som fanns inte var begripliga och i det ena fallet även inte stämde med reglementet för vad beredningen skall göra yrkade v på återremiss.

Yrkande: Återremiss

Efter ajournering togs nya förslag fram som bifölls som förslag till regionfullmäktige.

22. Motion 2-2021 om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna

Yrkande: Bifall motionen

Majoriteten beslutade att förslå regionfullmäktige att motionen anses besvarad varvid v reserverade sig mot det beslutet till förmån för eget yrkande att bifalla motionen.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk