• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 11 november 2020

Ställningstaganden och yrkanden i regionstyrelsen (RS) 11 november 2020

På dagordningen fanns två ärenden som var återremitterade från regionfullmäktige som minoritetsåterremisser.

Strategiska planen för att belysa konsekvenser för kollektivtrafiken i regionen med de underskott som regionen inte vill finansiera. Ny verksamhetsorganisation för att konsekvensbedöma förslaget för regionens medborgare, patienter, personal och verksamhet.

Nedan visas mer konkret vänsterpartiets yrkande i de olika ärendena på dagordningen.

Ärenden:

3. Fastställande av närvarorätt vid dagens sammanträde

Yrkande: Sammanträdet skall vara öppet. Yrkandet bifölls av s men avslogs. Mötet beslutades vara slutet. V reserverade som mot beslut

7. Strategisk plan 2021- 2023.

Yrkanden från v: Avslag liggande förslag. Bifall Vänsterpartiets förslag till strategisk plan med följande tillägg (punkter som lyftes i diskussionen på senaste regionfullmäktige före beslutet om återremiss):

  • Kollektivtrafik +50 Mkr.
  • Nej till minskning av kulturbudgeten.
  • Nej till extrapengar till de privata HC.
  • Ja till alla ansökningar om inrättande av filialer och servicepunkter.
  • Återställ vårdavgifterna.

Beslutet blev avslag på v-yrkandena och att bifalla det liggande förslaget vilket v reserverade sig mot. Ärendet kommer upp på regionfullmäktige 25 november.

8. Ny verksamhetsorganisation i Region Norrbotten.

Yrkande 1: Avslag

Yrkande 2: Ändringsförslag, I förslaget angivna Avdelning för regionala utveckling skall ändras till Division Regional utveckling.

Även här beslutade RS på det liggande förslaget som v reserverade sig mot. Ärendet kommer upp på regionfullmäktige 25 nov.

10. Beställning vårdval primärvård 2021

Yrkanden: Ändringsförslag

Följande ändringar görs i Beställning vårdval primärvård 2021 styrelseärende:

Sid 1, tredje stycket under rubriken Sammanfattning, första meningen stryks ” Begränsningen att filial endast får öppna i samma kommun som huvudmottagningen är belägen är borttagen”

Sid 2, första stycket under rubriken Filialer och servicepunkter, första två meningarna stykes: ” Borttagen text ”Vårdgivare får endast öppna en filial i samma kommun som huvudmottagningen är belägen.” Öppnar för samverkan mellan hälsocentraler i mindre kommuner.”

Sid 5, Tabell 1, raden Filialer och servicepunkter utökas till 22,1 mkr

Sid 5-6, under rubriken Filial och servicepunkter andra meningen ändras till ” Ersättningen för beslutade filialer och servicepunkter utökas till att innefatta samtliga ansökningar 2020”

Följande ändringar görs i Beställning vårdval primärvård

I avsnittet ”4.5 Filial och servicepunkt i glesbefolkat område” under rubriken ”Filial” sista meningen ” Vårdgivare får endast öppna en filial i samma kommun som huvudmottagningen är belägen.” Skall vara kvar!

I avsnittet ”4.9 Tilläggsuppdrag” i andra meningen anges ”… , detta gäller särskilt i glesbygdskommunerna.” ändras till ”… ,detta gäller särskilt i kommuner utan sjukhus”

I avsnittet ” 4.14 Hälsofrämjande och sjukdomsföre-byggande” under ”Områden för prestationsersättning 2021 är:” ändras ”Hälsosamtal till 30-, 40-, 50- samt 60-åringar.”

Avsnittet ”6.1 Närsjukvård” behålls

Här beslutade RS enligt det liggande förslaget och v reserverade sig till förmån för de egna yrkandena. Det nu beslutade förslaget möjliggör att en hälsocentral i en kommun kan öppna en filial i en annan kommun vilket välkomnas av de privata som vill rulla ut sin verksamhet i fler kommuner på det sättet.

17. Återställningsplan för Hälso- och sjukvården efter covid-19

Här yrkade (s) med bifall av (v) på ett tillägg om att i varje köp av vård externt göra en riskbedömning och konsekvensanalys av kompetenstapp i den egna organisationen. Tillägget avslogs och v reserverade sig.

19. Motion 29-2019 om begrepp

Yrkande: Bifall motionen

Eftersom det är en v-motion så vill vi att den skall bifallas i sin helhet och inte bara i en att-sats som beslutet i styrelsen blev. Motionen kommer upp i regionfullmäktige 25 nov!

Glenn Berggård, Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk