• Hem
  • Agerande i Regi...
sida

Agerande i Regionstyrelsen 6 oktober 2022

Yrkanden och ageranden på Regionstyrelsens sammanträde 6 oktober 2022.

På regionstyrelsens sammanträde 6 okt så hade v följande ageranden och yrkanden.

https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Styrelse/Handlingar-och-protokoll/Sammantraden-2022/6-oktober/

Ärende 6 Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören

Här redovisade regiondirektören att frågan om mer tillitsbaserad lönesättning varit uppe. (V) efterlyste återkommande återrapporteringar om hur planen tas fram tillsammans med medarbetare och fack och hur den sedan implementeras allteftersom vilket regiondirektören lovade återkomma om.

Ärende 11. Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2022

I delårsrapporten finns bl a angivet att ett framtida överskott skall kunna tillföras resultatutjämningsreserven vilket (v) tog upp och angav att det är lite för tidigt diskutera det nu. Det kan eventuellt beröra bokslutet för hela året. Vilket noterades av berörda.

Ärende 14. Beställning vårdval primärvård 2023

(V) hade yrkanden på ändringar/tillägg i Beställning Vårdval primärvård 2023

S 52 Hälsosamtal tillförs åldersgruppen 30-åringar

S 52 under 4.9 Vissa övriga uppdrag efter andra stycket sista mening:

Detta innebär att hälsocentralen ska erbjuda koordineringsinsatser till personer som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna, och som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet.”

tillförs meningen: Rehabkoordinator skall finnas.

Dessa synpunkter noterades eftersom (v) hade ett förstahandsyrkande om återremiss eftersom Bilaga 3 saknades. Ärendet återremitterades.

Ärende 16 Operationsverksamhet i Kalix

(V) ansåg att effekterna av de liggande förslagen saknades och hade en fyra egna yrkanden som skulle klargöra det

Pkt 1 ändras till:

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag till driften av verksamheten och samtidigt utreda möjligheterna att bedriva planerad slutenvårdskirurgi på Kalix sjukhus.

Pkt 2 ändras till:

Verksamheten förlängs vid den tillfälliga operationsenheten enligt nuvarande förutsättningar vilket innebär att personalresurser hyrs in, som längst till och med den 31 december 2023.

Pkt 3 ändras till:

Regiondirektören får i uppdrag att utreda effekten av att utöka antalet operationssalar vid Kalix sjukhus till två och att renovera sterilcentralen vid sjukhuset samt hur det skall i första hand externfinansieras.

Pkt 4 ok

Pkt 5 utgår

(v)-yrkandena avslogs och (v) reserverade sig

Ärende 17. Motion 16-2021 om tillitsbaserad styrning på alla nivåer

(v)-yrkande: Bifall motionen. (v)-yrkandet avslogs och (v) reserverade sig

Ärende 18. Motion 3-2022 om hälsoekonomisk kompetens i Region Norrbotten

(v)-yrkande: Bifall motionen. (v)-yrkandet avslogs och (v) reserverade sig

Ärende 20. Motion 11-2022 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd

(v)-yrkande: Bifall motionen. (v)-yrkandet avslogs och (v) reserverade sig

Dela den här sidan:

Kopiera länk