• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 23-24 november 2022

Yrkanden och ageranden vid regionfullmäktiges sammanträde23-24 nov 2022

23-24 nov 2022 genomfördes det första regionfullmäktigesammanträdet med den nya majoriteten med V, S och C i ledningen.

Dagen inleddes med utdelning av olika stipendier, bl.a. Rubus Arcticus.

På dagordningen fanns 37 ärenden. Flertalet av ärendena, främst reglementen, återremitterades genom s.k. minoritetsåterremiss från SJVP, M, KD och SD.

Ett kontroversiellt beslut som V yrkade på rör att den nya majoriteten skall tillträda i regionstyrelsen redan 1 dec, istället för som hittills, 1 jan året efter valet. Kommer sannolikt överklagas till Förvaltningsrätten av de som blir av med makten en månad tidigare, SJVP och M!

Ärendena och beslut i korthet finns på regionens hemsida.

Ärende 16. Revidering av Strategisk plan 2023-2025

Den tillträdande majoriteten SVC fick igenom ett eget förslag som kommer följas upp av reviderad Regionstyrelsens plan på regionstyrelsesammanträde redan den 7 december.

Ärende 17. Motion 30-2019 om hållbar och långsiktig kompetensförsörjning 

Ärendet har tidigare återremitterats från regionfullmäktige eftersom arbete har påbörjats inom området. I det liggande förslaget hade man skrivit att att motionen skulle avslås. Eftersom det i texten angavs att arbete pågick yrkade V att motionen skulle anses besvarad i regionstyrelsen. Det beslutade RS och det blev också regionfullmäktiges beslut.

Ärende 19. Motion 11-2021 om process och dialog för Kiruna nya sjukhus 

V yrkade bifall på liggande förslag (som är bifall till motionen). Vilket blev styrelsens förslag och nu också regionfullmäktiges beslut.

Ärende 20. Motion 2-2022 om reseersättning vid screeningverksamhet och mödravård

V yrkade i styrelsen bifall motionen. Styrelsen beslutade föreslå RF avslå motionen. V reserverade sig till förmån för eget yrkande. På regionfullmäktige yrkade V åter på att den skulle bli besvarad vilket blev regionfullmäktiges beslut.

Ärende 22 Delårsrapport Region Norrbotten april 2022

RF beslutade, efter ett v-yrkande, i juni 2022 att återremittera delårsrapporten för att också beskriva bl.a. vilka beslut som inte fattats som kunnat resultera i det redovisade delårsresultatet.

Efter återremiss åtkommer nu ärendet åter utan att man kunnat identifiera och tillföra sådana delar. V yrkade bifall på liggande förslag för att inte belasta administrationen ytterligare.

Reglementen och valärenden

Regionfullmäktige hade upp ett flertal reglementen som återremitterades men genomförde även valärenden även om reglementen inte ändrades eller nybeslutades som för den nyinrättade Hälso- och sjukvårdsnämnden. Krav på tydligare redovisning av partistödet, frågan om icke tjänstgörande ersättare skall kallas till nämnder och styrelser, inrättande av ersättare i uppdragsberedningen, tydligare uppdrag för den nyinrättade Hälso- och sjukvårdsnämnden är ärenden som sannolikt kommer upp redan på regionstyrelsen 7 dec (!) och på ett extra regionfullmäktige i december så att alla nämnder och styrelser har uppdaterade/nya reglementen från årsskiftet!!

Dela den här sidan:

Kopiera länk