• Hem
  • Ageranden i reg...
sida

Ageranden i regionstyrelsen 8 mars 2022

Yrkanden och yttranden till ärenden på regionstyrelsen 8 mars 2022

7. Årsredovisning Region Norrbotten 2021

Yrkanden: Bifall pkt 1

Avslag nuvarande skrivning pkt 2 och ett nytt yrkande pkt 2: Eget kapital ökas med 878 mnkr.

Styrelsen beslutade enligt det liggande förslaget vilket v anmälde reservation mot.

12. Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021

V påminde om tidigare beslut om arbetsmiljöarbetet och att även de skall återrapporteras till styrelsen. T ex att: RS redan 6 okt beslutade under riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i Region Norrbotten: Årligen genomförs dokumenterade arbetsplatsträffar där arbetsmiljö diskuteras. RS redan 9 feb beslutade: att regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att skyndsamt ta fram en strategi för att säkerställa de brister som revisorerna uppmärksammat när det gäller arbetsmiljön i Region Norrbotten.

19. Remiss av ny förbundsordning för Kommunalförbundet RKM Norrbotten

V-yrkande: återremiss, vilket också blev styrelsens beslut!

V-argumenten byggde på att redan i oktober 2020 beslutade regionfullmäktige (som bifall på en v-motion) ”att utreda samt redovisa för- och nackdelar med de olika organisations- och verksamhetsformerna som finns inom landets regionala kollektivtrafikmyndigheter” och att ”redovisa förslag till förändringar i Norrbotten”.

Eftersom någon redovisning av utredningen inte hittills skett så ansåg (v) att det inte fanns ett tillräckligt beslutsunderlag för beslut i denna fråga.

21. Ersättning för överdebitering av läkemedel

V-yrkande om ändring av beslutsförslaget föranledde majoriteten föreslå att återemittera ärendet. V biföll det yrkandet. Bifall återremiss blev styrelsebeslutet!

Dela den här sidan:

Kopiera länk