• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 22-23 juni 2021

Regionfullmäktige 22-23 juni var det andra digitala regionfullmäktige med 71 tjänstgörande ledamöter uppkopplade.  Teknikstrulet från förra mötet var i stort sett borta men mötet tog längre tid än det borde på grund av bl a ett antal ajourneringar för att ta fram förslag på propositionsordningar mm.

Inspelningar av regionfullmäktige finns att ta del av i sin helhet på

https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/Beslut-i-korthet—regionfullmaktige-22-23-juni/

Nedan redovisas vilka frågor gruppen deltog aktivt i:

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2021

Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden, april 2021

Målbild Nära vård och omsorg

Region Norrbottens trafikbeställning

V yrkade i första hand återremiss för att klargöra konsekvenserna för klimatet och utifrån Agenda 2030 och i andra hand att fossilfritt bränsle ska vara ett krav i trafikbeställning. Yrkandena avslogs och v-gruppen reserverade sig mot besluten till förmån för egna yrkanden.

Till sammanträdet hade v lämnat in två interpellationer som besvarades/behandlades:

Interpellation 14-2021 om jämställt ledarskap

Interpellation 15-2021 om facklig samverkan

samt 5(!) nya motioner som kommer upp till beslut/behandling på något kommande regionfullmäktigesammanträde:

Motion 4-2021 om krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Motion 5-2021 om redovisning av deltagande i screeningnärvaro som ett led i folkhälsoarbetet

Motion 6-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseersättningar

Motion 7-2021 om nationella minoriterers möjlighet att kommunicera på sitt eget språk

Motion 8-2021 om regional fysisk planering och bostadsförsörjningsplanering

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk