• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 1 juni 2022

Yrkanden och yttranden till ärenden på regionstyrelsen 1 juni 2022

11. Strategisk plan

V-yrkande: bifall vänsterpartiets förslag till strategisk plan. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet. Planen kommer upp på nästa regionfullmäktige 22-23 juni.

12. Allmänmedicinska vårdplatser

V-yrkande pkt 1 ”utredning under 2022”. V-yrkandet om att tidigarelägga utredningen bifölls av RS.

20. Hållbarhetsstrategi

Det liggande förslaget ville att regionstyrelsen skulle anta strategin och också ersätta en av regionfullmäktige antagen miljöpolicy.

V-yrkande att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bifalla hållbarhetsstrategin bifölls av RS!

22. Delavstämning utvärdering av jämställda beslut.

V-yrkande: Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att avsnittet om jämställdhet ej raderas ur beslutsdokument. RS beslutade efter omformulering anta följande text: Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att jämställdhetsavsnittet alltid finns med i beslutsförslag.

24. Revidering av regler för arvode och ersättning för förtroendevalda i Region Norrbotten

V-yrkande på olika paragrafer i reglementet som avslogs:

  • §4. Arvodena utgår ifrån det av regeringen fastställda prisbasbeloppet (48 300 kronor för år 2022). Förändringarna träder i kraft den 1 januari nästföljande kalenderår.
  • §5. Årsarvodet uppgår till prisbasbeloppet gånger 12.
  • §11. omräknas procentsatsen till att nå samma sammanträdesbelopp som idag

V reserverade sig mot beslutet till förmån för dessa egna yrkande.

Vänsterpartiet motionerar regelbundet i riksdagen att riksdagsarvodet skall knytas till prisbasbeloppet. Det årliga prisbasbeloppet ingår bland annat i beräkningar av:

  • Skatter och deklaration
  • Bilförmån
  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Studiemedel
  • Pension

Varje år får Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av regeringen, att räkna ut vad prisbasbeloppet ska vara. Basbeloppet baseras på konsumentprisindex och i uträkningen utgår man från ett jämförelsetal som jämför prisnivå för juni föregående år med juni år 1997. Sedan multipliceras beloppet med 1997 års basbelopp (36 396 kr). Till sist så avrundas beloppet till jämna hundratal och det är det som blir det nya prisbasbeloppet.

33. V-motion om hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

V-yrkande: bifall motionen. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet. Motionen kommer upp på nästa regionfullmäktige.

39. V-motion om krafttag mot mäns våld mot kvinnor

V-yrkande: bifall motionen. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet. Motionen kommer upp på nästa regionfullmäktige.

40. V-motion om att fånga upp barn som far illa

V-yrkande: bifall liggande förslag som är bifall på motionen!! Motionen kommer upp på nästa regionfullmäktige.

41. V-motion om reseersättning vid screeningverksamhet och mödravård

V-yrkande: bifall motionen. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet. Motionen kommer upp på nästa regionfullmäktige.

42. V-motion om strategiskt arbete för rättvisa löner i Region Norrbotten.

V-yrkande: bifall motionen. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet. Motionen kommer upp på nästa regionfullmäktige.

44. Val av ledamöter och ersättare till regionstyrelsens utskott Nära vård.

V –förslag som också blev RS beslut: ordinarie Glenn Berggård, ersättare: Christina Snell Lumio

Dela den här sidan:

Kopiera länk