• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 11 maj 2022

 

Yrkanden och ageranden vid regionstyrelsens sammanträde 11 maj 2022

PÅ dagordningen fanns 24 ärenden. På följande ärenden hade v egna yrkanden. Inget av dem bifölls. Alla avslogs och v reserverade sig mot besluten till förmån för egna yrkanden.

Ärende 8. Bildandet av regionstyrelsens utskott för Nära vård

Arbetet med Nära vård som sker i samverkan med kommunerna behöver få en politiskt styrning och ledning. Tanken är att man skall sammanträda 10 gånger per år och vara ett utskott med regionstyrelseledamöter.

Från v var tanken att vi skulle kunna ha med de politiker som är intresserade och inte bara bestå av oss som är regionråd/oppositionsråd. Råden skulle kunna delta på samma sätt som råden kan delta i Regionala utvecklingsnämndens möte.  V hade därför ett tilläggsyrkande i reglementet under rubriken Ledamöter och ersättare

Regionråd och oppositionsråd som ej är valda som ledamöter eller ersättare i utskottet har insynsplats i utskottet.

Utskottet är en tillfällig lösning och från v har vi redan lämnat in en motion till regionfullmäktige om inrättandet av en Hälso- och sjukvårdsnämnd från 1 jan 2023. Det följde v upp med att ha ett tilläggsyrkande på regionstyrelsemötet.

Tilläggsyrkande i Förslag till beslut: 6. Regiondirektören får i uppdrag att inför 2023 förbereda för inrättande av en Hälso- och sjukvårdsnämnd. 

Ärende 11 Inriktningsbeslut livsmedelsupphandling

Inköp av varor och tjänster är en omfattande del av verksamheten i Region Norrbotten. Regionen har i upphandlingar lyckats få många lokala leverantörer. Andelen ekologiska varor har dock inte riktigt nått upp till det som varit mål sedan tidigare, 40%. De nationella målen för 2030 är 60%.

V hade därför dels ett ändringsförslag på det liggande förslaget (som ville minska andelen ekologiska inköp från 40% till bara 25%)  och dels ett tillägg om att målet 2030 skall vara samma som det nationella, dvs 60%.

Ändringsyrkande: Ekologiska varor skall utgöra 40% av sortimentet

Tilläggsyrkande Ekologiska varor ska 2030 utgöra 60% av sortimentet.

Ärende 17. Filialer och servicepunkter inom vårdval primärvård

Två nya ansökningar om inrättande av filialer fanns på dagordningen. En filialansökan föreslogs beviljas. Den andra föreslogs avslås pga att den inte låg inom det geografiska upptagningsområdet för den filialen. V hade kollat upp hur det var tänkt och fick reda på att tanken var att samarbeta med bemanning med den HC som hade det geografiska området. Trots det blev det avslag på dessa formella grunder om geografin.

Yrkande: ändring pkt 2 godkänna ansökan att öppna filial i Jävrebyn.

Dela den här sidan:

Kopiera länk