• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 14 december 2021

Yrkanden till ärenden på  regionstyrelsen 14 dec 2021.

Inför regionstyrelsen lämnade v in ett Initiativärende om Jul-/Nyårsgåva till all personal på högsta skattefria belopp. Majoriteten la sedan ett eget förslag på sittande regionstyrelse om gåva på 1500:- till all personal vilket v även biföll!

Till ärende 8. Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2022 hade v ett yrkande om att till Vårdval primärvård 2022 tillföra ytterligare 13 Mkr och beloppet justeras upp totalt till 1236 Mkr för att möjliggöra för fler filialer och servicepunkter. Yrkandet avslogs och v reserverade sig.

Till ärende 10. Beställning vårdval Primärvård 2022 hade v också ett mer preciserat yrkande i Ersättning Vårdval primärvård 2022” till raden Filialer och servicepunkter att tillföra ytterligare 13 Mkr och totalbeloppet för hela vårdvalet justeras till 1236 Mkr. Yrkandet avslogs och v reserverade sig.

Ärende 17 var ett initiativärende som v lämnat in på ett tidigare regionstyrelsemöte om att uppdatera riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda. Liggande förslaget var att bifalla(!!) initiativärendet vilket v också yrkade bifall på!!

Ärende 18 var sedan just uppdatering av riktlinjerna. Plötsligt händer det!

 

Till ärende 26. Strategi för kompetensförsörjning 2022-2024 – bilaga hade v flera yrkanden:

sid 3. Under rubriken Samverkan med utbildningsanordnare tillför I de fall utbildningsanordnaren finns utanför länet i för Region Norrbotten viktiga yrkesområden som läkare, tandläkare, tandhygienist, biomedicinskanalytiker, m fl sker samverkan med utbildningsanordnare i andra län.

Sid 4 under rubriken Målbild tillför ny punkt under Delmål är att: Medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling och uppgiftsväxling stärks.

Sid 6 tillför ny punkt under rubriken Riskbedömning: Individuella kompetensutvecklingsplaner saknas.

Sid 7  Under rubriken Ledarskap och medarbetarskap som främjar förbättring och förnyelse i slutet på andra stycket efter meningen: ”Medarbetarna har en central roll i förbättringsarbetet där allas kunskap och kompetens tas tillvara.” tillförs ny mening Medarbetarsamtalens individuella kompetensutvecklingsplan utgör en viktig del i detta.

Med alla dessa ändringsförslag blev beslutet att återremittera ärendet till nästa regionstyrelse!

Till ärende 28. Dygnambulans Vittangi Yrkade v på bifall och hade också ett Tilläggsyrkande som bifölls:  Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att uppnå förkortade insatstider/förstärkt tillgänglighet till ambulanssjukvården inom Pajala kommun-området .

Dela den här sidan:

Kopiera länk