• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionstyrelsen 30 mars 2022

Yrkanden och yttranden till ärenden på regionstyrelsen 30 mars 2022

Flera ärenden hade varit återremitterade från tidigare styrelsemöte. T ex ärende 10, 32 och 34

10. Strategi för kompetensförsörjning 2022-2024

De flesta av v-yrkanden på det tidigare regionstyrelsemötet hade beaktats men ett kvarstod obeaktat och ledde till ett nytt v-yrkande om ett tillägg på sidan 7 under rubriken Riskbedömning i form av en ny punkt: ”Individuella utvecklingsplaner saknas”. Regionstyrelsen biföll tillägget!

26. V-motion om begreppen medborgare och kund

V-yrkande: bifall motionen. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet. Motionen kommer upp på nästa regionfullmäktige.

28. V-motion om information till, och kommunikation med, nationella minoriteter

V-yrkande: bifall motionen. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet. Motionen kommer upp på nästa regionfullmäktige.

32. Remiss om ny förbundsordning för kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

V yrkade på att behålla i §8 gamla skrivningen i förbundsordningen. Den gamla skrivningen innebar att man med enkel majoritet kunde fatta en hel del beslut medan den nya skrivningen ökar kraven på konsensus i ytterligare ett antal frågor. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet.

34. Allmänmedicinska vårdplatser i primärvården

Yrkande: 1: a hand återremiss, 2:a hand avslag

Eftersom det inte är klarlagt om det föreligger ett behov av utökat antal vårdplatser och dessutom inte finns strategi eller planer för hur vi skall bemanna alla redan fastställda vårdplatserna så kan vi inte besluta om utökat antal vårdplatser utan att bemanning är klarlagd. V-yrkandena avslogs och v reserverade sig till förmån för egna yrkanden

37. Ökad tillgänglighet under jourtid i primärvården i Luleå

Yrkande: Återremiss

Underlaget i form av beräknade intäkter i form av patientintäkter pekade på ett lågt nyttjande av resurser. Likaså nämndes från ansvarig divisionschef en bedömd låg avlastning av akuten i Sunderbyn på ca 2000 pers/år vilket gör bara 6 personer per dag. Det skall ställas mot ett öppethållande på 5 timmar och de som då jobbar inte finns tillgängliga på dagtid.

v-yrkandet avslogs.

Dela den här sidan:

Kopiera länk