• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 17 november 2021

Yrkanden och agerande på regionstyrelsen 17 november 2021

https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/Beslut-i-korthet—regionstyrelsen-17-november/

Ärende 9. Beställning vårdval primärvård 2022

V-gruppen har tidigare både i regionstyrelsen och i regionfullmäktige yrkat på att mer pengar skall finnas för att inrätta filialer och servicepunkter. 

Tilläggsyrkanden: i Ersättning Vårdval primärvård 2022, sid 3, Tabell 1.

Ytterligare 13 Mkr tillförs ”Filialer och servicepunkter”. Totalsumman justeras till 1236 Mkr

V yrkade också på att behålla ett avsnitt som gör att om en HC vill inrätta en filial eller servicepunkt i en annan kommun än där HC är beläget skall det först godkännas av Region Norrbotten.

Yrkandet avslogs! Reservation från V.

Ändringsyrkande: Behålla gamla texten i första avsnittet på sid 15 ovanför pkt 4.4 Öppettider

“Hälsocentralens verksamhet är geografiskt begränsad till den kommun där den lokal som i kontraktssammanhang utgör hälsocentralen är belägen. För att driva verksamhet i annan kommun eller för samverkan som omfattar hälsocentraler i mer än en kommun krävs godkännande av regionen.”

Yrkandet bifölls!

 Ärende 10. Förslag till åtgärder för en mer jämlik tandvård i länet.

Här ville majoriteten öppna för upphandling av tandläkare som första region i landet. Den punkten yrkade v avslag på.

Yrkande: avslag punkt 7.

Yrkandet från v avslogs. V reserverade sig.

Ärende 11 Regionstyrelsens plan 2022-24

V-Yrkanden:

-Avslag liggande förslag

-Regionstyrelsens plan anpassas till Vänsterpartiets förslag till ”Strategisk plan 2022-2024”

-Ändringsyrkande till majoritetens förslag på s.15 Vårdval Norrbotten – Primärvård Tillägg 13 Mkr  totalt 1236 Mkr.

-V-yrkandena avslogs och v reserverade sig.

Ärende 16 Förändringar i regelverk för avgifter.

Majoriteten ville höja avgifter för sjukhusvistelse och även gränsen för högkostnadsskyddet.

V yrkade avslag på höjningarna. V-yrkandet avslogs och v reserverade sig.

 

På regionstyrelsen avhandlades också tre v-motioner som antingen ansågs besvarade eller avslogs.

Motion 16-2020 om klimatnödläge råder – det är dags att erkänna det och handla därefter

V-Yrkande: Bifall motionen

Motion 10-2021 om klimatnödläget

V-Yrkande: Bifall motionen

Motion 13-2021 om återinförande av miljöklassificerade upphandlingar

V-Yrkande: Bifall motionen

V-yrkandena på motionerna avslogs vilket v reserverade sig mot och debatten fortsätter på kommande regionfullmäktige där motionerna slutligen behandlas.

Dela den här sidan:

Kopiera länk