sida

Kultur

Kulturen skapar en meningsfull tillvaro och en god livsmiljö. Människor mår bättre av att utöva och ta del av kultur i olika former. Kulturen har ett egenvärde när den granskar och speglar samhället med konstnärliga medel och måste ha stor frihet att verka utan politisk och ekonomisk påtryckning. Det är en viktig näringsgren som sysselsätter människor i alla länets delar.
Kulturen skapar en meningsfull tillvaro och en god livsmiljö. Ur ett socialistiskt och feministiskt perspektiv är det självklart att alla människor ska ha möjlighet att ta del av kultur och att den ska utövas i lika stor utsträckning av kvinnor och män, på alla nivåer. Detta är särskilt svåra utmaningar i ett län med stora avstånd, starkt präglat av patriarkala strukturer. Kulturpolitiken ska vara ett medel för att bryta stereotypa normer.
En stor folkrörelse i länet är hembygdsrörelsen. Hundratals lokala föreningar anordnar verksamhet som gör länet attraktivt, även för besöksnäringen. Deras engagemang och kunskap om den lokala historien är nödvändig när vi vill utveckla och forma samhället.
Studieförbunden och folkhögskolorna har stor betydelse för kulturen. Folkhögskolornas konstnärliga linjer och kurser är ofta en ingång till högskoleutbildningar i dans, teater, bildkonst, musik, litteratur och skrivande. Även Luleå Tekniska Universitet är en viktig aktör inom kulturen med musikhögskola, dansutbildning och scenskola.

För att hela länet ska ha ett rikt kulturliv finns många vägar att ta.

 • Ett starkt turnéstöd och stärkta arrangörsföreningar möjliggör för scenkonstnärer att besöka många orter i länet.
 • Deltagar- och amatörkulturen ska stödjas.
 • Utökat stöd till de fria dans- och teatergrupperna
 • Utökat stöd till samisk, tornedalsk och romsk kultur samt invandargruppers kulturyttringar
 • Kulturskolor ska finnas i alla kommuner och på sikt vara avgiftsfria, för att så många barn och ungdomar som möjligt ska kunna ta del av dem.
 • En digitalisering av samtliga biografer i länet möjliggör biopremiärer och direktsändningar av kulturevenemang över hela länet.
 • Riktade insatser för att stärka kvinnliga konstnärers möjlighet att uttrycka sig, förmedla berättelser och försörja sig.
 • Enprocentsregeln (minst en procent av byggkostnaderna till utsmyckningar och inköp av konst) bör följas, vilket ger sysselsättning till konstnärer och skapar människovänliga miljöer.
 • Alla länets kulturinstitutioner behöver stärkas för att motverka kommersialisering och utvecklas till dynamiska kulturcentra.
 • Det behövs ett ökat stöd till hembygdsrörelsen.
 • Möjlighet till ett jämlikt idrottsutövande ska ges till alla barn och ungdomar i hela länet.
 • Etablering av en regional dansinstitution till Piteå

Dela den här sidan:

Kopiera länk