sida

Försvara alliansfriheten

Vänsterpartiet är anhängare av ett militärt försvar som är folkligt förankrat med allmän värnplikt och som i första hand är inriktat på försvar av Sverige. Vi vill att Sverige ska vara alliansfritt och arbeta aktiv internationellt för fred, nedrustning och avspänning. Därför måste Sverige också säga upp det värdlandsavtal som idag knyter Sverige närmare till krigsalliansen NATO. Sverige bör arbeta aktivt för att bemöta de största hoten mot vår säkerhet; kärnvapenhotet och hotet från klimatförändringarna. Lösningarna handlar om mera diplomati och samarbete och mindre om att bygga upp militära muskler. Sverige bör självklart skriva under FN-deklarationen om förbud mot kärnvapen.

Sveriges regering hyr ut cirka halva Norrbottens luftrum för krigsövningar. Svensk militär deltar sedan några år i markövningar med NATO i Norrbotten och Nordnorge. Här utförs vapentester och krigsövningar. En del av länderna som varit i Norrbotten har varit inblandade i grova brott mot mänskliga rättigheter och en del av de vapensystemen som testas används i krig idag som rena terrorvapen, exempelvis förarlösa drönarflygplan. Området saluförs därför att det är glest befolkat och att det inte bedrivs någon annan verksamhet i området som nämnvärt stör militärverksamheten.
En ökad militär verksamhet i Norrbotten har konsekvenser för vår egen säkerhet. Norra Ishavet är ett tänkbart framtida konfliktområde på grund av de stora olje- och gastillgångar som finns där. USA:s mål är att dra in Sverige och Finland i NATO.

Den militära uppbyggnaden i Norrbotten kommer i framtiden än mer att komma i konflikt med andra intressen. Den är svår att förena med en ökad turism, samisk kultur och friluftsliv. Redan idag lägger militära intressen hinder för uppbyggnad av vindkraftverk. Militären konkurrerar med jord- och skogsbruk och rennäringen om utrymmet.
Det finns en intressekonflikt i en fortsatt och utökad militär uppbyggnad i Norrbotten. Norrbotten går en bättre framtid tillmötes genom att avvisa den militära uppbyggnaden.
Norrbottens framtid ligger istället i att satsa på andra näringar som ger fler arbetstillfällen, långsiktig hållbarhet och gynnar internationell avspänning. Nordkalottsamarbete och ett ökat ekonomiskt och kulturellt samarbete i Barentsregionen ger en bättre och hållbarare framtid än militär uppladdning.

Vänsterpartiet kräver – NATO ut ur Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk