Landstinget

Från landstingsgruppen februari 2015

Under februari genomfördes landstingsgruppsmöte 18 februari och då för första gången med uppgiften att både avhandla kommande landstingsstyrelsemötet samt det närliggande landstingsfullmäktigemötet.

På dagordningen var bl a:

 • Landstingsstyrelsen 4 mars
 • Landstingsfullmäktige 25 feb
 • Förslag till ansvarsområden
 • Förslag stadgar = Arbetsordningen
 • På gång inom landstinget

Inför styrelsen 4 mars lyfte vi från gruppen redan i januari regionfrågan och översyn av den politiska organisationen i landstinget. En politisk styrgrupp med representanter från samtliga partier i fullmäktige skall tillsättas för översynen av politiken, klart våren 2016.

På mötet fick vi även en utförlig genomgång av läget inom Närsjukvården och signaler om de kommande sommarstängningarna av Hälsocentraler. Sommarstängningar sker enbart i kommuner där landstinget har fler än en Hälsocentral vilket gillades av landstingsgruppen.

Landstingsfullmäktige genomfördes 25 februari.

Landstingsfullmäktiges beslut i korthet, och sedan länk till en mer utförlig finns på:

http://www.nll.se/sv/Demokrati-och-insyn/Beslut-i-korthet/Nyhetsarkiv-beslut-i-korthet/Beslut-i-korthet-25-februari-2015/

Eftersom frågan om förändring av avgifter inom landstinget har rönt stor uppmärksamhet och det inte alltid är fakta som debatteras i media har vi valt att göra en kort sammanställning av några av alla de punkter som beslutet omfattar. (Till landstingsfullmäktige fanns bl a en 20-sidig bilaga). Översynen initierades under 2014 och kom upp på landstingsstyrelsen i januari för att kunna behandlas av fullmäktige i februari samt träda i kraft under våren och få fullt genomslag under 2016.

Översikt av de viktigaste förändringarna i landstingets nya regelverk, som träder i kraft 1 maj 2015:

 • Avgift för läkarbesök på akutmottagning inklusive transport med ambulans eller helikopter införs. 500 kr.
 • Avgift för jourbesök/akutbesök oförändrat 300 kr.
 • Avgift för övrig sjukvårdsbehandling (ex distriktssköterska, arbetsterapeut) höjs från 125 till 200 kr.
 • Avgift för läkarbesök i specialiserad vård sänks från 300 till 200.
 • Gränsen för avgiftsbefrielse för barn och ungdom höjs från 18 till 20 år och införs för äldre från 85 år.
 • Högkostnadsskydd för sjuktransport höjs från 1200 till 1600 kr.
 • (Övriga högkostnadsskydd: Vårdavgifter: oförändrat 1100 kr. Läkemedel: 2200 kr).

Se utförligare beskrivning i bilagda dokument nedan.

De nya vårdavgifterna i Norrbotten

Glenn Berggård

Dela den här sidan:

Kopiera länk