artikel

Våga ta debatten

Nätverket ”Oss alla” har kommit med en rapport ”Våga ta debatten för Sverige för oss alla”, texten nedan är ett utdrag från rapporten. Då detta är en viktig rapport vill vi i Vänsterpartiet Norrbotten sprida denna vidare. Antirasism är en angelägenhet för alla.

Låt oss börja här och nu. Vi i gräsrotsinitiativet ”Oss alla” har låtit flera tankesmedjor sammanställa aktuell svensk och
internationell forskning kring invandringen och dess effekter i rapporten ”Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla”. Den visar på invandringens positiva betydelse för Sveriges tillväxt och nyföretagande. Liksom att myter kring lönedumpning,
bidragsberoende och ökad kriminalitet är just myter.

Här är fakta från forskning, som på område efter område, punkterar myterna om invandringen:

1 ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”. Fel. Flera aktuella internationella studier visar på
positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering
på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.
I Sverige fick 10!451 dataspecialister arbetstillstånd under åren 2009–2012. Drygt en tredjedel, 36,6 procent av samtliga
invandrade i Sverige har en eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär samma andel som för befolkningen i sin helhet, 36
procent. Personer med utländsk bakgrund leder 13 procent av Sveriges befintliga småföretag. Var femte företag som
startades 2012 leddes av en person med utländsk bakgrund. Företag som drivs av invandrade har något högre tillväxt än
företag i allmänhet. Bland universitetslärare är 25 procent utrikes födda och för läkare är siffran 31 procent.
Forskningen visar att invandring bidrar till ökad export.

2 ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”. Fel. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av
invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det
bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

3 ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”. Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige
kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige.
Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för
uppehållstillstånd är över 70 procent. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i
bidragsberoende än inrikes födda. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på
arbetsmarknaden.

4 ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”. Fel. Invandringen tycks ha liten
eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att
flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. En studie av amerikansk
tillverkningsindustri visar att infödd arbetskraft inte hotas av en ökad invandring.

5 ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”. Fel. Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som
majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott.En aktuell
svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken men om man tar hänsyn till
faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor
och till mycket stor del för män.

6 ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”. Fel. Det går att kombinera ett samhälle
med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att
öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

7 ”Solidaritet kräver likhet”. Fel. Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där
människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig
inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder.

8 ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”. Fel. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till
mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

9 ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”. Fel. Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan
underlätta integrationen på många sätt, till exempel genom att en kyrka, moské eller tempel fungerar som en mötesplats i
det nya landet.

10 ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”. Fel. Forskningen visar att geografisk närhet och mänskliga band är
avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av
världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Det sker vid svåra konflikter. Många av dem som kommer
till Sverige i dag 2014 flyr från inbördeskriget i Syrien.
Den sammantagna bilden av den forskning som tankesmedjorna Reforminstitutet och Arena Idé sammanställt ger alltså ett
kraftfullt stöd för att välkomna de invandrare som kommit till Sverige. Sverige behöver invandrare.
Det är katastrofalt att mytbildningen kring invandrare fått så brett fäste – från snabbköpskassan ända fram till riksdagens
talarstol.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk