artikel

Märkligt Påhopp

I NSD (tis 12/9) angriper Anders Pettersson (kd) de tre samarbetspartierna för att en röst på dessa kan ”innebära rejäla kostnadsökningar för landets bilister”. Det är ett ganska onyanserat påhopp som kräver en förklaring.
Först vill vi säga att om vi vill skapa ett hållbart och rättvist transportsystem behöver vi dels minska de totala transportvolymerna, dels öka andelen kollektivtrafik, gång och cykel, järnväg och sjöfart samt ställa om fordonsparken till förnybara drivmedel som etanol och biogas. Därför tycker vi att priset på transporter skall inkludera kostnader för miljöskador, hälsoeffekter, trafikolyckor och andra samhällsekonomiska kostnader.

Men vad tycker vi då om skatter som är kopplade till bilismen? Jo, vi vill inte höja bensinskatten om vi vinner valet. Däremot vill vi möjliggöra för större tätorter att införa trängselavgifter. Detta gynnar glesbygd, eftersom en regional differentiering av vägtrafikens kostnader gör att vägtrafiken kan betala sina samhällsekonomiska kostnader där den gör mest skada. Vi vill sänka fordonskatten för miljöbilar och fordon med låga koldioxidutsläpp men höja den för bilar som har stor miljöpåverkan. Vi vill vidare att förnyelsebart bränsle fortsätter vara befriat från skatt. Det är viktigt att stimulerar till ökad användning att miljöbilar. Vi anser också att EU:s tullavgifter på att importera etanol ska avskaffas. Varför ska det finns tull på biobränsle när import av olja är tullbefriat?

Detta är bara några exempel, men ovanstående visar att det inte går att hävda att vänsterpartiet generellt vill öka kostnaderna för bilisterna. Och när det gäller biltrafik i glesbygd anser vi att det finns delar av Sverige där bilen är skillnaden på om man kan bo kvar på landet eller måste flytta in till regioncentrat. Vi anser därför att beskattningen av bilismen måste differentieras utifrån regionala skillnader. En viktig åtgärd är att sänka avdragsgränsen för bilreseavdraget i de områden som idag har sänkt fordonsskatt, som vi är förespråkare för. Dessa områden saknar till stora delar möjlighet till kollektivtrafik för exempelvis arbetspendling.

Mot bakgrund av ovan är det ganska magstarkt av Anders Pettersson att angripa oss för att vilja öka kostnaderna för bilisterna, när han och hans alliansbröder vill låta bilisterna betala 8 miljarder mer genom att överföra statens kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning till trafikförsäkringen på bilägarna. Det betyder, enligt Alliansens egna beräkningar, ca 1 200 kr/år mer i genomsnitt för en personbil och 7 800 kr/år mer för en buss. Om det inte innebär ”rejäla kostnadsökningar för landets bilister” så vet vi inte vad som skulle göra det.

Lars Ohly, partiledare (v)
Siv Holma, riksdagsledamot (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk