artikel

Stoppa privatiseringarna!

De flesta vill inte se fler privatiseringar! De vill inte heller att vinstdrivande företag ska få bedriva omsorg, utbildning, vård och grundläggande service. Det visade en opinionsundersökning som Sifo genomfört för vänsterpartiets räkning. 53 procent tycker att det är fel att ”omsorg, utbildning, vård och grundläggande service utförs av vinstdrivande privata företag”. Bara 32 procent tyckte det var rätt. Så skriver riksdagsledsamöterna Siv Holma och Kalle Larsson i den debattartikel idag.
37 procent tycker att avregleringarna av el, telefoni, tågtrafik och post blev sämre. Bara 20 procent tyckte att det blivit bättre. Övriga svarade ”vet ej” eller att det är oförändrat. Det talar för att välfärden ska vara offentlig, solidariskt finansierad och demokratiskt styrd. Infrastrukturen ska vara pålitlig, uthållig och styras av statliga mål och samhällsekonomiska överväganden.

Vänsterpartiet är idag det parti som tydligast kritiserar privatiseringshysterin.

1. Stoppa privatiseringen av förskolan. I juni 2006 drev en majoritet av borgare och miljöpartister i Riksdagen igenom ett beslut om etableringsfrihet för förskolor och fritidshem. Beslutet undergräver den lokala demokratin när kommuner påtvingas privata förskolor mot sin vilja. Beslutet öppnar också upp för ökade möjligheter att göra vinster på offentlig verksamhet. Kvaliteten försämras genom att det blir svårare att ha en sammanhållen förskola och skola för alla barn. Dessutom blir det fritt fram för religiösa förskolor. Etableringsfriheten måste upphävas.

2. Rädda sjukvården från privatisering. Riksdagsbeslutet innebär att varje landsting ska ansvara för driften av minst ett sjukhus. De sjukhus som övergår i privat drift ska enbart ta emot patienter med offentlig finansiering. Ansvaret kan endast lämnas över till entreprenörer som inte driver verksamhet i vinstsyfte. Det måste också gälla primärvården. Privata vårdcentraler ägnar sig mindre, än de offentliga, åt förebyggande folkhälsoarbete. De privata deltar också mindre i utvecklingen av landstingens vårdkedjor. Genomsnittligt verkar de privata vårdcentralerna ha färre antal sjuka patienter. Det kan förklara varför de ibland kan ta emot fler patienter per läkare. Privatläkare har en tendens att av kostnadsskäl avstå från att remittera patienter vidare till annan vård. Skattemedel används effektivast när hälso- och sjukvården bedrivs i demokratisk och offentlig regi.

3. Vi behöver en riktig post och järnväg. Posten är en del av vår infrastruktur. Det är en viktig samhällsservice som inte lämpar sig för konkurrensutsättning. Vänsterpartiet var mot avregleringen. Uppdelningen av tjänster på olika enheter har skapat förvirring och försämrad service. Experimenterandet har kostat skattebetalarna åtskilliga miljarder. Borttagandet av brevmonopolet är ett samhällsekonomiskt slöseri som äventyrar den rikstäckande servicen. Brevservicens tillförlitlighet har försämrats. Avregleringen av tågtrafiken har lett till flera problem. Företagsekonomiska mål sätts före de samhällsekonomiska. Uppsplittringen på flera bolag försämrar järnvägens möjligheter att konkurrera med andra trafikslag. De trafikpolitiska miljömålen åsidosätts. Att boka biljetter har blivit krångligare. Biljettpriser har kraftigt höjts. Tidtabeller har blivit mindre överskådliga. Servicen till resenärerna och underhållet av tågen har försämrats. Personal har fått sägas upp. Återreglera posten och tågtrafiken.

Siv Holma, riksdagsledamot (v)
Kalle Larsson, riksdagsledamot (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk