• Hem
  • Landsbygdsutvec...
sida

Landsbygdsutveckling

Vänsterpartiet har en politik för att hela landet ska leva. Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo där man själv önskar. Norrbotten har många tillgångar, inte enbart mark och råvaror utan också natur och kulturlandskap där det går att skapa attraktiva boendemiljöer. Vår politik bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligare ansvar för staten att grundläggande samhällsservice finns i hela landet.
Kommunerna och landstinget måste få likvärdiga möjligheter att erbjuda samhällsservice. Satsningarna på infrastruktur, från fiber till järnväg ska öka.

Transporter och infrastruktur
Transporter och infrastruktur är avgörande för Norrbotten. Norrbotten är stort till ytan, glesbefolkat och har ett näringsliv med stark exportinriktning.
Vi behöver ett väl underhållet vägnät. Järnvägen behöver byggas ut med en Norrbotniabana samt en ny järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Dessutom vill vänsterpartiet rusta upp Inlandsbanan. Även flyget är en viktig del av infrastrukturen för ett län som Norrbotten. Genom distansöverbryggande teknik kan vi minska behovet av resor/persontransporter både inom sjukvården, offentliga sektorn och näringslivet.
Norrbotten är inte bara beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi kan även bidra till att användningen av infrastrukturen blir hållbar. Det finns en potential för ökad tillverkning av biobränsle för fordon.

Kollektivtrafik
Vänsterpartiet har som mål att kollektivresandet i Norrbotten ska fördubblas inom två mandatperioder. Det kräver en kraftig utbyggnad av trafiken i de tätbefolkade delarna av länet. Kollektivtrafiken ska också öka i glesbygden genom en ökad satsning på anropsstyrd trafik och en samordning med andra samhällsbetalda resor (skolskjuts, färdtjänst, sjukresor).
Informationssystemen behöver byggas ut och bli enkla att använda. Tillgängligheten till såväl fordon som hållplatser, resecentra och information ska kunna nås av alla. Bekvämlighet, service och bemötande är viktigt för att behålla och få nya resenärer.
Många hushåll i Norrbotten saknar egen bil och fler hushåll skulle kunna minska bilinnehavet från två till en bil genom en förbättrad kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken bör vara en viktig del i ett nationellt omställningsprogram för att göra Sverige klimatneutralt och ser gärna att det goda exemplet Kiruna, med avgiftsfri kollektivtrafik, sprids till resten av länet.

–  Landstinget och kommunerna ska göra informationsinsatser som är inriktade på att ändra människors resvanor.
– Gör Norrbotten till ett försökslän med avgiftsfri kollektivtrafik.

Dela den här sidan:

Kopiera länk