Hälso- och sjukvårdspolitik

Demokratisk, jämställd och jämlik vård
Vänsterpartiet värnar solidariteten. Därför ska alla ha tillgång till en god hälso- och sjukvård. Den skall vara gemensamt finansierad, demokratiskt styrd och bedrivas i offentlig regi. Hälso- och sjukvård ska ges efter behov och de svårast sjuka ska ges företräde.

En god hälsa ger människor förutsättning att leva ett fritt och oberoende liv. Minskade klass- och könsklyftor förebygger ohälsa och ger stora besparingar. Vänsterpartiet vill ha en jämställd fördelning av resurser mellan kvinnor och män. Resurserna skall vara behovsstyrda.

Hälso- och sjukvården ska:

 • vara till för alla på lika villkor, jämställd och jämlik.
 • baseras på ett aktivt folkhälsoarbete.
 • i första hand utföras inom närsjukvården.
 • ges av kompetenta medarbetare som har inflytande över verksamheten.

Närsjukvård
Alla medborgare ska känna sig trygga och säkra i kontakten med hälso- och sjukvården. Den primära kontakten tas med närsjukvården.

Närsjukvården arbetar aktivt med förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete. Genom ökad och förbättrad samverkan mellan landstinget och kommunerna utgör de fundamentet för en god folkhälsa. Hälsocentraler och länsdelssjukhus är den närsjukvård som ska tillgodose befolkningens behov. Hälsocentraler ska finnas i alla kommuner.

Hälsocentraler med långa avstånd till sjukhus ska ha tilläggsuppdrag som till exempel OBS-platser, ambulanstransporter och medicinsk-teknisk utrustning. Konsultmottagningar för specialist-vård ska finnas vid hälsocentralerna. Mammografiundersökning, hjärt- och strokerehabilitering samt dialysvård ska finnas i varje kommun. Vänsterpartiet ska verka för att mammografin inklusive den gynekologiska cellprovstagningen blir avgiftsfri i Norrbotten. Den psykiska ohälsan ökar. Resurser måste framförallt ges till närsjukvården så att människor kan nås med tidiga insatser.

Specialistvård och sjuktransporter
De fem sjukhusen ska kunna ha länsövergripande tilläggs-uppdrag. Det behövs en fungerande och säker transportorganisation för både mark- och flygtransporter.

Läkemedel
Läkemedel är en snabbt växande kostnad för landstinget. Tillgången på läkemedel får inte vara en klassfråga.

Psykiatri
Det behövs mer resurser till psykiatrin. Psykiska sjukdomar måste betraktas på samma sätt som fysiska sjukdomar.

Tandvård
Vänsterpartiet vill ha en ny tandvårdsförsäkring som ska skattefinansieras. Målet är en fri tandvård för alla. Tänderna ska ses som en del av kroppen och målet är att tandvården ingår i högkostnadsskyddet.

Jämställdhet
Sjukvården är inte jämställd. Kvinnor och män bemöts och behandlas olika. Sjukvården måste ha som uttalat mål att beakta könsskillnader samt att alla ska bemötas och behandlas utifrån sina egna förutsättningar.
Mäns våld och övergrepp mot kvinnor och barn är ett stort folkhälsoproblem. Kvinnojourer ska få ekonomiskt stöd för att kunna bedriva verksamhet i länets alla kommuner samt för att ge information och utbildning till allmänheten.

Barns och ungdomars hälsa
Landstinget och kommunerna har ett gemensamt ansvar för barn och ungdomar. Känslan av utanförskap och självdestruktiva beteenden ökar, så gör även olika drogmissbruk. Det är viktigt att satsa på förebyggande arbete och att ge ökat stöd till föräldrar och anhöriga. Det förutsätter ökad samverkan mellan de olika huvudmännen som har ansvar för barns hälsa. Mer kunskap behövs om hur man förebygger ohälsa.

– Vänsterpartiet kräver ökade anslag till forskning kring barn och ungdomars hälsa.
– Landstinget ska arbeta tillsammans med kommunerna för att vårdhem startas i offentlig regi för ungdomar med psykisk ohälsa
– alla barn med behov ska ha rätt till avgiftsfria glasögon, det ska dock finnas begränsningar för hur ofta avgiftsfria glasögon får införskaffas plus ett maxbelopp.

Äldres hälsa
Den åldersrelaterade ohälsan ökar. För de äldre som drabbas av ohälsa är det viktigt att vård- och omsorgsinsatserna samordnas och att både medicinska och sociala aspekter vägs samman. Detta är en förutsättning för att de äldre ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Att ha möjlighet till ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar är betydelsefullt för hälsan och bidrar till att förebygga ohälsa och sjukdomar.

Huvuddelen av de samlade vårdresurserna används idag under de sista 18 månaderna i en människas liv.

– Stödet till anhöriga måste stärkas.
– Ökad samverkan mellan landstinget och kommunerna.
– Den palliativa vården skall utvecklas och skall vara tillgänglig för alla.

Personalpolitik/kompetens
Regionen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Detta innebär:

 • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
 • Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet
 • Möjlighet att påverka sitt eget arbete
 • Jämlik och jämställd fördelning av resurser för kompetensutveckling för alla landstingsanställda
 • Omvårdnadsyrken måste uppvärderas
 • Säkra kompetensöverföringen mellan generationerna
 • utöka antalet utbildningsplatser för läkare, sjuksköterskor och annan personal
 • hitta lösningsar på problematiken med stafettläkare