artikel

Låt oss tvätta själva i Framtiden!

Det finns bara en slutsats man kan dra efter alla turer kring upphandlingen av landstingets tvättverksamhet nämligen: lägg inte ut offentlig verksamhet på entreprenad. Offentlig verksamhet dvs verksamhet som finansieras med skattemedel ska bedrivas i offentlig regi!

  

Låt oss tvätta själva i Framtiden

 

Det finns bara en slutsats man kan dra efter alla turer kring upphandlingen av landstingets tvättverksamhet nämligen: lägg inte ut offentlig verksamhet på entreprenad. Offentlig verksamhet dvs verksamhet som finansieras med skattemedel ska bedrivas i offentlig regi!

 

Den lag som reglerar hur upphandling av offentliga tjänster ska gå till är en EU-lag som står över svensk lag. Den säger att anbud endast får antas på affärsmässiga grunder och att regionalpolitiska eller sysselsättningsmässiga skäl inte får ligga till grund för upphandling och i slutändan påverka vem som tilldelas uppdraget.

 

Idag är det mer regel än undantag att beslut överklagas. Detta är alltså vad som hänt när landstingsstyrelsen antagit ett anbud det vill säga fattat beslut om vem som ska tvätta landstingets tvätt, så har det företag som gick miste om uppdraget överklagat beslutet till länsrätten. Om så länsrättens beslut leder till en ändring av tidigare beslut så kan också detta nya beslut överklagas. Och till yttermera visso kan också dessa beslut överklagas till nästa instans som i det här fallet blir kammarrätten.

 

Naturligt infinner sig frågan – vem tjänar på detta? Utdragna juridiska processer som skadar tilltron till beslutsfattare i allmänhet och politiken i synnerhet kan i längden skada både verksamhet och tilltron till demokratin. Lägger man dessutom till detta kostnaderna för den juridiska handläggningen av ärendena inser man snart att priset för upphandling blir orimligt högt.

 

För att framgent lösa frågan måste landstinget överväga att återta verksamheten i egen regi d v s att själv sköta tvätten. Detta är det enda rimliga att landstinget själv bygger upp en verksamhet som uppfyller moderna miljökrav, är anpassat efter våra egna volymer och sköts av vår egen personal.

 

I nuläget verkar juridiken tvinga landstinget till en förnyad upphandling av tvätten. Låt det bli sista gången. När avtalperioden går ut nästa gång ska vi ha en egen verksamhet som är redo att ta över.

 

Monica Carlsson, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget

Gunnar Bergman, distriktsordförande för Vänsterpartiet-Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk