artikel

Nej till uranbrytning

Vi kräver därför att regeringen säger nej till uranbrytning i Sverige och intar en kritisk hållning till de satsningar på kärnkraftsforskning som görs inom EU. Satsa pengarna på förnybara energikällor i stället – satsa pengarna på framtiden!
Med anledning av de tillstånd som lämnats för provborrning efter uran i Krokoms och Arjeplogs kommuner.

Uranbrytning är en oerhört miljöförstörande verksamhet. Uran bryts som andra metaller oftast i gruvor, men även i dagbrott. Den del av berget som innehåller en högre grad av uran krossas och bergkrossen blandas med kemikalier för att laka ur uranet. När uranet har utvunnits ska sedan resterna neutraliseras. Just resterna är det som blir ett stort problem på de platser där uran bryts. Stora mängder krossade bergsrester som fortfarande innehåller radioaktivt uran såväl som rester av andra farliga ämnen, t ex tungmetaller, ska tas om hand och förvaras på ett sådant sätt att vattendrag, marken eller grundvattnet inte tar skada. 30 års gruvdrift i en enda gruva i norra Kanada resulterade i sex miljoner ton krossat radioaktivt berg. Dessutom är det omöjligt att på ett fullgott sätt stänga inne det flytande radioaktiva avfall som uranverken släpper ut.

I Sverige bröts uran i Ranstad under sextiotalet men gruvan stängdes p g a bristande lönsamhet. I dag är området sanerat, och efterbehandlingsprojektet som kostat 183 miljoner kronor framstår som ett av Sveriges dyraste markbearbetningsprojekt. Nu när priserna på uran har stigit, en tredubbling under de fyra senaste åren, blir tidigare olönsamma objekt plötsligt intressanta för uranbrytning.

Självfallet skulle brytning av uran, om den kommer till stånd, även medföra en stor mängd radioaktiva transporter vilket är ytterligare ett riskmoment. Med tanke på att vi i Sverige i en folkomröstning har fattat beslut om att avveckla kärnkraften anser vi att det är mycket häpnadsväckande att tillstånd lämnas för prospektering av uranförekomster i norra delen av vårt land. Vi önskar i stället att regeringen ser till att underlätta regelverket för etablering av förnybara energikällor, som t ex vindkraft och fortsätter på den inslagna linjen som innebär en nedrustning av den svenska kärnkraften. Vi vill se en konsekvent linje från regeringen avseende energipolitiken. Kärnkraften är inte en ren, oändlig energikälla som kärnkraftsförespråkarna vill få oss att tro. Att ställa om från ett energisystem baserat på en ändlig resurs – fossila bränslen, till en annan – uran är inte förenligt med en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi kräver därför att regeringen säger nej till uranbrytning i Sverige och intar en kritisk hållning till de satsningar på kärnkraftsforskning som görs inom EU. Satsa pengarna på förnybara energikällor i stället – satsa pengarna på framtiden!

Vänsterpartiet Norrbotten 12 september 2005
Genom
Iris Dimitri, ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk